Fit for 55: Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r.).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Przegląd obejmuje rozporządzenie ustanawiające wiążące cele roczne w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla każdego kraju UE od 2021 do 2030 r. (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego)

Komisja zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. do co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., aby do 2050 r. UE mogła przejść na neutralność klimatyczną (Fit for 55).

Komisja dokona przeglądu wszystkich stosownych polityk, aby zrealizować ten ambitny cel. Celem tych konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat przeglądu rozporządzenia w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 do 2030 r. (rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego). Komisja pragnie zgromadzić informacje na temat zakresu i ogólnego poziomu ambicji rozporządzenia, stopnia, w jakim państwa członkowskie podzielają te ambicje, potencjalnej wymiany sektorów z dyrektywą EU ETS i rozporządzeniem LULUCF, mechanizmów elastyczności oraz istniejących systemów monitorowania, sprawozdawczości i zgodności. Konsultacje dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego są publikowane jednocześnie z konsultacjami na temat dyrektywy EU ETS, rozporządzenia LULUCF oraz rozporządzenia w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Krajowe-cele-dotyczace-ograniczenia-emisji-rozporzadzenie-w-sprawie-wspolnego-wysi%C5%82ku-redukcyjnego-przeglad-na-podstawie-planu-w-zakresie-celow-klimatycznych-na-2030-r_pl
W załączeniu znajdują się: Wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska