FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

forum-przemyslu-wydobywczegoGeneza
Inicjatywa powołania Forum Przemysłu Wydobywczego zrodziła się podczas spotkania wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiego przemysłu wydobywczego, które miało miejsce dnia 17 sierpnia 2005 roku w Katowicach.
Głównym bodźcem zaaranżowania spotkania była potrzeba wyrażenia wspólnego stanowiska odnośnie projektu Dyrektywy UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, którego drugie czytanie miało miejsce na Plenarnej Sesji w Strasbourgu w dniu 7 września 2005 roku. Dyrektywa ta, w sposób rażący ograniczała możliwości rozwoju i działania polskich przedsiębiorców na krajowym rynku wydobywczym.
Uczestnicy spotkania jednomyślnie uznali za konieczne powołanie Forum Przemysłu Wydobywczego – organizacji, której zadaniem jest podejmowanie szeregu działań i inicjatyw, zmierzających do szeroko rozumianej ochrony interesów branży wydobywczej.

Forum w zamyśle inicjatorów ma stać się platformą dla wszystkich podmiotów bezpośrednio związanych z przemysłem wydobywczym oraz osób wyrażających chęć czynnego udziału w pracach nakierowanych na poprawę jakości warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorców w nowych warunkach otwartego rynku, przy uwzględnieniu surowych wytycznych Unii Europejskiej.
Powołanie Forum Przemysłu Wydobywczego:
Forum powołane zostało dnia 5 października 2006 roku w Warszawie podczas spotkania przedstawicieli najważniejszych firm oraz organizacji pracodawców tej branży.
Sygnatariuszami Porozumienia zostali:
1. Jastrzębska Spółka Węglowa SA
2. Katowicki Holding Węglowy SA
3. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA
4. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
5. Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw
6. Stowarzyszenie Producentów Cementu
7. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
8. Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego
9. Związek Pracodawców Polska Miedź
10. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.
Na pierwszego Przewodniczącego Rady Forum Przemysłu Wydobywczego wybrany został pan Krzysztof Skóra – Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: pan Aleksander Kabziński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw oraz pan Piotr Rykala – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
Misja:
Głównym zamierzeniem Forum jest prezentacja wspólnego stanowiska, wynikającego z konsensusu wszystkich jego Sygnatariuszy, w sprawach ważnych dla branży oraz oddziaływanie na decyzje podejmowane przez władze ustawodawcze, wykonawcze czy samorządowe, poprzez aktywne działania w czasie ich realizacji. W sposób zdecydowany dążymy do nadania programowi gospodarczemu należnej mu rangi, tak by był konsekwentnie realizowanym Programem Narodowym.
Ważną kwestią dla przemysłu wydobywczego jest ochrona środowiska naturalnego, jednak działania podejmowane w jego ochronie nie mogą ograniczać się do egzekwowania szeregu nierealnych i zbyt kosztownych wymagań, zagrażających funkcjonowaniu branży.
Intencją Forum Przemysłu Wydobywczego jest podejmowanie działalności na rzecz rozwoju branży oraz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przy zachowaniu stosownych środków ochrony środowiska naturalnego, oraz koordynacja poczynań wszystkich przedstawicieli środowisk przemysłu wydobywczego, wzajemna wymiana opinii, doświadczeń, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, kreowanie postępu technicznego, czy wreszcie swobodny przepływ informacji.
Główne cele Forum:
1. integracja wszystkich podmiotów działających bądź chcących działać na rzecz rozwoju przemysłu wydobywczego,
2. rozwiązywanie problemów i realizacja zadań stawianych przed polskim przemysłem wydobywczym,
3. prezentowanie stanowisk i opinii przed organami ustawodawczymi, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organami kontroli i nadzoru monitorującymi przemysł wydobywczy,
4. prezentacja silnego, wspólnego stanowiska wobec nowych oraz nowelizowanych przepisów prawa, związanych z przemysłem wydobywczym,
5. inspirowanie inicjatyw zmierzających do ograniczenia nadmiernych obciążeń fiskalnych,
6. upowszechnianie doświadczeń i osiągnięć techniczno – organizacyjnych, mających bezpośredni wpływ na wyniki ekonomiczne,
7. kształtowanie w społeczeństwie pozytywnej opinii na temat przemysłu wydobywczego
8. współdziałanie z instytucjami i organizacjami ściśle współpracującymi z przemysłem wydobywczym.
Struktura organizacyjna Forum:
1. Głównym organem koordynującym prace Forum jest Rada Forum, którą stanowią Prezesi, Przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele organizacji – Członków wchodzących w jego skład,
2. Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Forum, Rada wybiera z pośród siebie, kadencja trwa 1 rok,
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej raz na kwartał, a także na życzenie co najmniej 1/2 Sygnatariuszy Forum,
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a także wyznaczeni do tego celu przedstawiciele Forum są uprawnieni do reprezentowania Forum na zewnątrz oraz do utrzymywania stałych kontaktów z przedstawicielami organów ustawodawczych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organami nadzoru i kontroli oraz instytucjami i organizacjami współdziałającymi z przemysłem wydobywczym,
5. Decyzje w sprawie kierunków i metod działania podejmowane są na drodze uchwał, większością głosów, przy obecności 1/2 uczestników Rady Forum,
6. Sygnatariusze Porozumienia pokrywają samodzielnie koszty związane z udziałem własnym i swoich przedstawicieli w pracach Forum,
7. Obsługę administracyjną Rady zapewnia urzędujący Przewodniczący Rady Forum.
Członkowie Forum powołują ekspertów prowadzących bieżącą współpracę, odpowiedzialnych za wzajemne przekazywanie informacji ważnych dla branży, w tym otrzymane do opiniowania akty prawne polskie i unijne.
Przedstawiciele tworzą Zespół Roboczy. W jego skład wchodzą poszczególne komitety, realizujące w sposób ciągły program Forum.
Zadaniem Komitetów jest śledzenie spraw istotnych dla zakresu działania, identyfikowanie miejsc słabych, analizowanie przyczyn i stawianie diagnoz, przekazywanie informacji i opracowań Sygnatariuszom Porozumienia. W składzie Zespołu Roboczego wchodzi: komitet prawa krajowego, komitet prawa europejskiego, komitet ochrony środowiska, komitet ochrony i bezpieczeństwa pracy, komitet techniki i technologii w przemyśle wydobywczym, komitet kształtowania pozytywnej opinii społecznej.
Porozumienie Forum Przemysłu Wydobywczego