Fundusz Gwarancyjny POIR: Gwarancja Biznesmax z dopłatą do oprocentowania

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytucja Zarządzająca PO IR, planuje uruchomienie środków na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wojny na Ukrainie. Niewykorzystane środki i oszczędności w programie zostaną skierowane do Funduszu Gwarancyjnego na realizację gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania. Dokładne informacje o grupach docelowych rego instrumentu, możliwych do poniesienia wydatków oraz podmiotów, które będą udzielały gwarancji zostały przedstawione w załączeniu. Bezpłatna gwarancja spłaty kredytu z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw innowacyjnych i efektywnych ekologicznie. Gwarancja jest instrumentem finansowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) Nr 1303/2013 wdrażany przez BGK na podstawie umowy o finansowaniu zawartej z Ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego w dniu 29 listopada 2016 r. z poddziałania 3.2.3 POIR – Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Gwarancja jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy z sektora MŚP składany w banku kredytującym. Bank kredytujący na podstawie zawartej umowy z BGK, samodzielnie podejmuje decyzję o objęciu kredytu gwarancją. Podstawowe parametry gwarancji:

  • Zakres gwarancji: do 80% kapitału kredytu;
  • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro;
  • okres gwarancji: do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu obrotowego w rachunku bieżącym): do 39 miesięcy;
  • forma pomocy publicznej – pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna;
  • zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco
Podstawowe parametry dopłaty do oprocentowania:
  • Zwiększenie wysokości dopłaty wraz ze zmianą zasady jej naliczenia dla kredytów udzielonych z gwarancją od stycznia 2022 r.:
  1. 8 proc. w pierwszym roku
  2. po 4 proc. w dwóch kolejnych latach
  • wydłużenie o 2 lata okresu referencyjnego dla 6 wybranych kryteriów podmiotowych (kwalifikowalność podmiotu badana w dłuższym okresie – liczonym od daty, w której nastąpiło spełnienie kryterium dostępu)
  • obniżenie o 5 p. proc. progu średniego wzrostu przychodu za ostatnie 3 lata obrachunkowe (z 15 proc. do 10 proc).
Banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK umożliwiające obejmowanie kredytów gwarancją i realizację dopłat do oprocentowania. 1. Alior Bank S.A. 2. Bank Millennium S.A. 3. Bank Ochrony Środowiska S.A. 4. Bank Pekao S.A. 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 6. Bank Spółdzielczy w Brodnicy 7. BNP Paribas Bank Polska S.A. 8. ING Bank Śląski S.A 9. mBank S.A 10. PKO Bank Polski S.A. 11. Santander Bank Polska S.A. 12. SGB-Bank S.A.. Więcej o gwarancji na stronie : https://www.bgk.pl/ lub w bankach kredytujących. Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej