Fundusz Innowacyjny – II nabór wniosków o dofinansowanie

Fundusz Innowacyjny został utworzony w celu wsparcia nowoczesnych technologii. Jest jednym z największych w świecie funduszy wspierających przedsięwzięcia wykorzystujące niskoemisyjne technologie oraz mające na celu wprowadzenie na rynek rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji i wspieraniu państw członkowskich UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Środki finansowe, którymi dysponuje Fundusz, pochodzić będą ze sprzedaży aukcji 450 mln uprawnień do emisji, a także z niewykorzystanych środków pochodzących z Programu NER300. Całkowita pula środków FI może wynieść około 10 mld euro a jej ostateczna wielkość uwarunkowana będzie bieżącymi cenami uprawnień do emisji.  Fundusz będzie funkcjonował do 2030 r.

Projekty uzyskujące wsparcie (głównie w formie dotacji) w ramach Funduszu Innowacyjnego dotyczyć muszą inwestycji w czystą energię i przemysł – wysoce innowacyjne technologie, procesy oraz produkty pozwalające na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych.

  • Wysokość wsparcia – maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych (nakłady kapitałowe dla małych projektów lub różnica między łącznymi kosztami projektu i korzyściami powstałymi w trakcie 10 lat po rozpoczęciu eksploatacji / łącznymi kosztami i korzyściami w przypadku projektu wykorzystującego konwencjonalną technologię o takiej samej zdolności dla większych projektów).
  • Szacowany budżet tego programu na lata 2020-2030 to ok. 20 mld EUR.

Fundusz Innowacyjny skupia się na wsparciu innowacyjnych technologii w sektorach:

  • przemysłu energochłonnego, w tym produktów zastępujących produkty wysokowęglowe,
  • wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU),
  • budowy i eksploatacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS),
  • innowacyjnego wytwarzania energii odnawialnej,
  • magazynowania energii.

Komisja Europejska (KE) w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła drugi nabór wniosków dla tzw. projektów dużej skali, czyli przedsięwzięć, których wydatki kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandii i Norwegii. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla.

W obecnej edycji projekty będą oceniane jednoetapowo. Głównymi kryteriami służącymi dokonaniu wyboru wniosków będą: potencjał w zakresie możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, stopień innowacyjności, dojrzałość projektu pod względem finansowym i technicznym, możliwość szerokiego zastosowania technologii i efektywność kosztowa.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie przedsięwzięć, które zostaną wybrane w tej edycji, został określony na poziomie 1,5 miliarda euro. Beneficjenci zainteresowani otrzymaniem wsparcia ze środków Funduszu Innowacyjnego mogą składać wnioski wyłącznie bezpośrednio poprzez stronę Komisji Europejskiej.

Zakończenie naboru wniosków nastąpi 1 marca 2022 r. Wyniki oceny zostaną opublikowane w III kwartale 2022 r., natomiast przyznanie wsparcia i podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi w IV kwartale 2022 r.
W marcu 2022 r. uruchomiony zostanie również drugi nabór wniosków dla projektów o małej skali, czyli tych, których wydatki kapitałowe wynoszą poniżej 7,5 mln euro.

  • Budżet w ramach naboru: ok. 100 mln EUR;
  • Konkurs uruchomiony zostanie 15 marca 2022 r. i potrwa do drugiej połowy sierpnia 2022 r.

MKIŚ zaprasza zainteresowane firmy i przedsiębiorstwa do składania wniosków i udział w konkursach.

 
Więcej szczegółowych informacji o Funduszu Innowacyjnym uzyskać można:
Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszu Innowacyjnego
Anna Konieczna
Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej Ministerstwo Klimatu i Środowiska
tel. 22 36 21 680
e-mail: anna.konieczna@klimat.gov.pl
Link do strony internetowej Komisji Europejskiej.
 
Źródło: Komisja Europejska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska