Horyzont Europa Klaster 4 – Rozpoczęcie przygotowań do konkursów 2023-24

Konkursy Klastra 4 PR Horyzont Europa na rok 2022 są już ogłoszone, i dla większości tematów także otwarte dla składania wniosków projektowych.

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju – Delegacja Polska do Konfiguracji Klastra 4 Komitetu Programowego dla PR Horyzont Europa dziękuje wszystkim interesariuszom społecznym za dotychczasową współpracę związaną z przygotowaniami Programów Pracy na lata 2021-2022 oraz w całym programie Horyzont 2020, za poświęcony czas i zaangażowanie merytoryczne.

W ostatnim czasie Komisja Europejska zainicjowała przygotowania Programu Pracy na lata 2023-2024. Ogłoszenie konkursów na te lata planowane jest jesienią przyszłego roku. W związku z tym NCBiR zaprasza do kontynuowania współpracy przy przygotowaniu tych konkursów poprzez konsultowanie merytoryczne  dokumentów stanowiących przedmiot obrad Komitetu.

Komisja rozpoczyna prace nad Programem Pracy 2023-2024 dla Klastra 4 poprzez konsultacje dokumentu: Draft Orientations towards the Work Programme 2023-2024.

Na tym etapie przygotowań istnieje możliwość proponowania tematów do Programu Pracy spoza listy Komisji. NCBiR przedstawi dobrze uzasadnione propozycje (uzasadnione zarówno w kontekście badawczo-innowacyjnym, jak i impaktu – w szczególności w odniesieniu do Programu Strategicznego HE 2021-2024 i odpowiadających strategii KE – wymienionych we Wprowadzeniu przesłanego dokumentu).

Więcej szczegółów pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

 
Źródło: Komisja Europejska; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej