HUMAN PARTNER RADZI. Fundusze dla Twojej firmy

Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego nowym programom i instrumentom wspierania przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Eksperci z firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner mają dla Was sprawdzone i aktualne informacje, z jakich funduszy możecie sfinansować rozwój swojej firmy.

POŻYCZKA ROZWOJOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogą starać się o niskooprocentowaną pożyczkę unijną na rozwój. Środki z pożyczki można przeznaczyć na inwestycje związane z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,15% dla mikro przedsiębiorstw spełniających warunki udzielenia pomocy de minimis i od 0,75% dla pozostałych przedsiębiorstw. Okres spłaty wynosi do 84 miesięcy, a pozyskać można nawet 1 mln zł.

DOTACJE NA WDRAŻANIE TECHNOLOGII PRZEMYSŁU 4.0

Konkurs Pilotaż 4.0 ukierunkowany jest na wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. O dofinansowanie mogą się ubiegać mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku osiągnęli przynajmniej w jednym roku przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 mln zł.

Nabór rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie mapy drogowej wyznaczającej kierunki transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Maksymalne dofinansowanie wynosi 85% (pomoc de minimis).

W ramach grantu można sfinansować koszty:

 • usługi opracowania mapy drogowej,
 • usługi doradczej związanej ze wdrożeniem mapy drogowej,
 • zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Planowane w ramach projektu przedsięwzięcie musi obejmować przynajmniej jedną z poniższych technologii:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

POMOC ZWROTNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJĄCYCH W OZE

Do 28 maja 2021 r. przedsiębiorcy mogą się ubiegać o pomoc zwrotną na projekty obejmujące budowę nowych lub przebudowę instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Z otrzymanych środków można sfinansować następujące rodzaje wydatków:

 • roboty budowlane,
 • urządzenia techniczne, maszyny lub sprzęt,
 • wynagrodzenie za opracowanie planów i projektów,
 • zakup gruntów (do 10% kosztów projektu).

Pomoc zwrotna udzielana jest na następujących warunkach:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi nie więcej niż 85%.
 • Oprocentowanie wynosi 0%.
 • Karencja w spłatach rat kapitału pomocy zwrotnej: do 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji).
 • Okres finansowania: do 20 lat

Przedsiębiorcy mogą uzyskać premię inwestycyjną udzielaną w formie częściowego umorzenia pomocy zwrotnej:

 • do 5% w przypadku instalacji, dla których wytwórcy składają wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji,
 • do 20% w przypadku instalacji, dla których wytwórcy nie składają wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji.

GRANTY NA EUROGRANTY

Od 25 lutego mogą starać się o grant przedsiębiorcy planujący realizację projektu w ramach programów UE tj.:

 • COSME – program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020,
 • Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014 – 2020,
 • Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów kultury i kreatywnych,
 • LIFE – Program LIFE – program na rzecz środowiska i klimatu (2014 -2020),

Uzyskać można grant w wysokości 280 060 PLN i przeznaczyć na:

 • koszt opracowania studium wykonalności,
 • usługę doradczą,
 • koszty związane z poszukiwaniem partnerów,
 • opracowanie wniosku,
 • koszty tłumaczenia.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawcami mogą być mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z całej Polski.

GWARANCJA LEASINGU ZE ŚRODKÓW PANEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe wsparcie dzięki gwarancji leasingowej wdrażanej przez BGK. Pozwoli ona zwiększyć kwotę leasingu/pożyczki, obniżyć marżę, wydłużyć okres trwania, obniżyć wymagania dotyczące poziomu innych zabezpieczeń.

Nowe gwarancje BGK będą mogły zabezpieczyć do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 800 000 euro, a okres spłaty do 10 lat.

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA planuje ogłoszenie naboru w ramach poddziałania 1.5.D Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii COVID-19 odnotowali spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Alokacja wynosi 40 000 000 zł. Środki z dotacji będzie można przeznaczyć na zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nabór rozpocznie się 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji dla członków ZPPM: Anna Kwiatek, tel.  511 984 879