HUMAN PARTNER RADZI

Eksperci z firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner (członek ZPPM) sprawdzają dla Państwa wszelkie informacje dotyczące aktualnych programów i instrumentów wspierania przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Przeczytajcie, gdzie możecie znaleźć środki na rozwój swojej firmy.

 POMOC ZWROTNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJĄCYCH W OZE 

Od 31 marca 2021 r. do 28 maja 2021 r. przedsiębiorcy mogą się ubiegać o pomoc zwrotną na projekty obejmujące budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). 

Z otrzymanych środków można sfinansować następujące rodzaje wydatków:

 • roboty budowlane,
 • urządzenia techniczne, maszyny lub sprzęt,
 • wynagrodzenie za opracowanie planów i projektów,
 • zakup gruntów (do 10% kosztów projektu).

Pomoc zwrotna udzielana jest na następujących warunkach:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi nie więcej niż 85%.
 • Oprocentowanie wynosi 0%.
 • Karencja w spłatach rat kapitału pomocy zwrotnej: do 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji).
 • Okres finansowania: do 20 lat

Przedsiębiorcy mogą uzyskać premię inwestycyjną udzielaną w formie częściowego umorzenia pomocy zwrotnej:

 • do 5% w przypadku instalacji, dla których wytwórcy składają wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji,
 • do 20% w przypadku instalacji, dla których wytwórcy nie składają wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji.

„SZYBKA ŚCIEŻKA” – OSTATNI KONKURS NCBIR 

To już ostatnia szansa, by duże firmy oraz przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogły uzyskać dotację na prace B+R w ramach programu NCBiR „Szybka ścieżka”. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa oraz konsorcja również z jednostkami naukowymi Obecny konkurs, w przeciwieństwie do poprzednich naborów, nie posiada ograniczeń tematycznych, co jest szansą na rozwój technologii w różnych dziedzinach.

Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). NCBIR wskazał dwie rundy naborów wniosków:

 • runda I dla dużych przedsiębiorstw 22.03.2021 r. – 12.04.2021 r.
 • runda II dla MŚP 13.04.2021 r. – 04.05.2021 r.

Minimalna wartość projektu w przypadku projektu realizowanego jedynie przez MŚP wynosi 1 000 000 złotych, natomiast w przypadku pozostałych projektów – 2 000 000 zł. Dofinansowanie wynosi do 80% dla przedsiębiorców (w zależności od wielkości) oraz do 100 % dla jednostki naukowej. Prace wdrożeniowe mogą być dofinansowane na poziomie 90%.

Przedmiotem projektu mogą być badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację i nie może być realizowany w województwie mazowieckim.

POŻYCZKI BRANŻOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM 

MŚP z terenu Dolnego Śląska działające w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki pandemii COVID-19 mogą otrzymać wsparcie w postaci pożyczki branżowej. 

Środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki inwestycyjno-obrotowe. Możliwy jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością, a także na remonty, zakupy środków rzeczowych.

Warunki pożyczki są następujące:

 • Kwota pożyczki do 3 000 000 PLN
 • Okres spłaty do 84 miesiące
 • Maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Maksymalnie 6-miesięczne zawieszenie w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 

Wysokość oprocentowania jest zależna od wniesionego wkładu własne i mieści się w przedziale 0,08%-1,19% 

GRANTY NA EUROGRANTY 

Od 25 lutego mogą starać się o grant przedsiębiorcy planujący realizację projektu w ramach programów UE tj.:

 • COSME – program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020,
 • Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014 – 2020,
 • Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów kultury i kreatywnych,
 • LIFE – Program LIFE – program na rzecz środowiska i klimatu (2014 -2020),

Uzyskać można grant w wysokości 280 060 PLN i przeznaczyć na:

 • koszt opracowania studium wykonalności,
 • usługę doradczą,
 • koszty związane z poszukiwaniem partnerów,
 • opracowanie wniosku,
 • koszty tłumaczenia.

Wnioskodawcami mogą być mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z całej Polski. 

Więcej informacji dla członków ZPPM: Anna Kwiatek, tel. + 511 984 879