Hurtowe rynki energii – lepsza ochrona UE przed manipulacją na rynku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa energetycznego w UE na podstawie analizy Komunikatu KE „Reakcja na rosnące ceny energii: zestaw działań i środków wsparcia”, COM(2021) 660 oraz Komunikatu KE – Plan REPowerEU, COM(2022) 230wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 i (UE) 2019/942 w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacją na hurtowym rynku energii.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 22 maja 2023 r.
Ceny energii znacznie wzrosły w latach 2021 i 2022. Wynikało to z ograniczenia dostaw gazu, zwłaszcza po rozpoczęciu przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie, oraz z wykorzystywania energii jako broni, a także z krajowych niedoborów energii wodnej i jądrowej. Wzrost cen wynikał również ze zwiększonego zapotrzebowania na energię, wraz z ożywieniem światowej gospodarki po pandemii COVID19. Gospodarstwa domowe, przemysł i przedsiębiorstwa w całej UE szybko odczuły ten wzrost cen, a rządy natychmiast poczyniły kroki w celu jego złagodzenia. Na poziomie europejskim UE niezwłocznie zapewniła zestaw narzędzi dotyczący cen energii obejmujący środki mające na celu rozwiązanie problemu wysokich cen, w szczególności dla odbiorców najbardziej wrażliwych (w tym wsparcie dochodu, ulgi podatkowe, środki na rzecz oszczędzania i magazynowania gazu), a także plan REPowerEU, w którym przewiduje się dalsze środki i finansowanie, aby zwiększyć efektywność energetyczną i ilość energii ze źródeł odnawialnych z myśo zmniejszeniu zależności od rosyjskich paliw kopalnych.
Chociaż wewnętrzny rynek energii UE przynosi ogromne korzyści i wzrost gospodarczy w całej Europie, niedawny kryzys energetyczny uwidocznił, że krótkoterminowe ukierunkowanie struktury rynku energii może odwrócić uwagę od szerzej zakrojonych, długoterminowych celów. Odzwierciedlenie krótkoterminowych cen na rachunkach konsumentów doprowadziło do szoków cenowych, w których rachunki za energię wielu konsumentów wzrosły trzykrotnie lub czterokrotnie, mimo że koszty energii wiatrowej i słonecznej spadały; nagła ekspozycja na zmienne i wysokie ceny doprowadziła do upadłości niektórych dostawców; wiele przedsiębiorstw przemysłowych w sektorach energochłonnych zostało zmuszonych do zakończenia działalności. W związku z tym wniosek zawiera zestaw środków mających na celu stworzenie bufora między rynkami krótkoterminowymi a rachunkami za energię elektryczną płaconymi przez konsumentów, w szczególności poprzez zachęcanie do zawierania umów długoterminowych, poprawę funkcjonowania rynków krótkoterminowych, aby lepiej zintegrować odnawialne źródła energii i zwiększyć rolę elastyczności oraz wzmocnić pozycję i ochronę konsumentów.
Wniosek stanowi odpowiedź na obawy konsumentów, branży i inwestorów dotyczące ekspozycji na zmienne ceny krótkoterminowe spowodowane wysokimi cenami paliw kopalnych. Pozwoli on na zoptymalizowanie struktury rynku energii elektrycznej, uzupełniając rynki krótkoterminowe o instrumenty długoterminowe, które będą miały większe znaczenie, oraz umożliwiając konsumentom korzystanie z większej liczby umów na dostawy po stałych cenach i ułatwiając inwestycje w czyste technologie. Ostatecznie oznacza to, że potrzebna będzie mniejsza produkcja paliw kopalnych, co doprowadzi do obniżenia cen dla konsumentów podczas przyszłego kryzysu związanego z paliwami kopalnymi, dzięki niskim kosztom operacyjnym energii odnawialnej i niskoemisyjnej.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13788-Hurtowe-rynki-energii-lepsza-ochrona-UE-przed-manipulacja-na-rynku_pl

Źródło: Komisja Europejska