Informacja nt. nowej wersji PO WER – 2023 rok

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytucja Zarządzająca PO WER informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła zmieniony Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w 2023 roku. Polska otrzymała formalną notyfikację decyzji Komisji Europejskiej 8 grudnia 2022 r. i od tego dnia obowiązuje nowa wersja PO WER, przy czym ze względów proceduralnych notyfikacja została przekazana do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dopiero na początku 2023 r. Działania wprowadzone przy tej aktualizacji Programu mogły być już jednak realizowane wcześniej, ponieważ Komisja Europejska zobowiązała się uznawać wydatki poniesione w związku z kryzysem wywołanym wojną w Ukrainie od 24 lutego 2022 r., jeszcze przed formalnym zatwierdzeniem zmian w Programie. Zmiany wprowadzane w PO WER stanowią odpowiedź na skutki kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zostały zatwierdzone uchwałą nr 383 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W wyniku procesu negocjacji z Komisją Europejską, prowadzonych zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 4 ww. uchwały, z pakietu zmian przyjętego przez KM PO WER wyłączona została część zmian, na których wprowadzenie nie wyraziła zgody KE, a dotyczących urealnienia wartości docelowych wybranych wskaźników. Zgodnie z uwagami KE, w programie pozostawiono wyłącznie zmiany wartości docelowych wskaźników, z którymi związane były realokacje środków pomiędzy priorytetami inwestycyjnymi. Obowiązująca wersja Programu znajduje się na stronie www.power.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami. Źródło: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej