Informacja nt. XXIX wersji SZOOP PO WER – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

Dokument obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Panią Minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, tj. od 2 listopada 2022 r.

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także szkolnictwo wyższe.

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć komplementarność wewnątrzprogramową, takie jak Roczne Plany Działania, które są tworzone między innymi w oparciu o analizę potrzeb i  możliwości zapewnienia komplementarności w odniesieniu do działań podejmowanych w Programie. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach priorytetowych jest przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy robocze przy Komitecie.

PO WER jest programem krajowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz współfinansowanym z krajowych środków publicznych i prywatnych. Zgodnie z Umową Partnerstwa przyjętą 21 maja 2014 r., alokacja EFS na Program wynosi 4 437,7 mln EUR oraz 269,7 mln EUR środków specjalnej linii budżetowej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zatem, wkład UE na realizację PO WER wynosi 4 707,4 mln EUR a współfinansowanie ze środków krajowych – 752,2 mln EUR. Całkowita alokacja PO WER opiewa na kwotę 5 459 588 435 EUR.

Najważniejsze zmiany w dokumencie obejmują:

I.    Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań:

 • Działanie 1.2, 1.3

W grupie docelowej projektów realizowanych w osi I uwzględniono osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, co znalazło również odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu. Ta grupa docelowa może uczestniczyć
w projektach konkursowych realizowanych przez wszystkie podmioty.

 • Działanie 2.5 i 2.6

W grupie docelowej projektów realizowanych w Działaniach 2.5 i 2.6 uwzględniono osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie.

 • Działanie 2.10

Dodano nowy cel szczegółowy: Zwiększenie dostępu do polskiego systemu edukacyjnego dla obywateli Ukrainy, a w jego ramach nowy typ operacji dotyczący przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski (nr 15). W powiązaniu z tą zmianą:

 • do Typu beneficjenta (pkt 6), dodano Centralną Komisję Egzaminacyjną,
 • do Trybu wyboru projektów (pkt 13) dodano informację, że typ projektu nr 15 będzie realizowany pozakonkursowo.
 • Działanie 2.15

Dodano typ projektu dotyczący organizacji międzynarodowych konkursów umiejętności.
W powiązaniu z tą zmianą:

 • do Typu beneficjenta (pkt 6), dodano Fundację Systemu Rozwoju Edukacji,
 • do Grupy docelowej (pkt 7), dodano uczniów, młodzież, ekspertów biorących udział w konkursie EuroSkills 2023,
 • do Trybu wyboru projektów (pkt 13) dodano informację, że typ projektu nr 7 będzie realizowany pozakonkursowo.
 • Działanie 2.20

Usunięto typ projektu: Przygotowanie na bazie istniejącego portalu „dialog społeczny” repozytorium wiedzy zawierającego wyniki badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy
i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia, a także prowadzenie forum współpracy, przygotowanie agendy badawczej.

 • Działanie 2.21

W związku ze zgodą KE na wsparcie osób objętych ochroną czasową zatrudnianych przez duże przedsiębiorstwa, w części dotyczącej opisu przedsięwzięć w polu dot. grupy docelowej w zakresie interwencji wynikającej z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji doprecyzowano, iż limit 25% uczestników dużych przedsiębiorstw nie dotyczy osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie. Zmiana dostosowuje SzOOP do brzmienia Programu. Analogiczne zapisy wprowadzono
w przypisach w tabelach dotyczących wskaźników produktu i rezultatu.

 • Działanie 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5

W grupie docelowej projektów realizowanych w osi III uwzględniono osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, co znalazło również odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu. Ta grupa docelowa może uczestniczyć
w projektach konkursowych realizowanych przez różne podmioty, w szczególności uczelnie.

 • Działanie 7.1
 • Dodano drugi cel szczegółowy: Wsparcie systemu ochrony zdrowia
  w związku ze skutkami wojny w Ukrainie,
 • dodano nowy typ projektu (nr 3) Wsparcie osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie i kadr systemu ochrony zdrowia,
  w tym pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • dodano typy beneficjenta w zakresie typu projektu nr 3: Główny Inspektorat Sanitarny, Instytuty Badawcze,
 • dodano nowe grupy docelowe/ostatecznych odbiorców wsparcia: pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej; migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości, w tym osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku
  z wojną w Ukrainie.
 1. Zmiany finansowe
 • Oś I, Działanie 1.3 –  zwiększono alokację o 3,7 mln EUR.
 • Oś II, Działanie 2.5 – zmniejszono alokację o 0,7 mln EUR. Działanie 2.6 – zmniejszono alokację o 1,8 mln EUR. Działanie 2.9 – zmniejszono alokację o 0,7 mln EUR. Działanie 2.10 – zmniejszono alokację o 2,2 mln EUR. Działanie 2.12 – zmniejszono alokację o 0,4 mln EUR. Działanie 2.15 – zwiększono alokację o 7 mln EUR. Działanie 2.19 – zmniejszono alokację o 0,6 mln EUR.
 • Oś III, Działanie 3.5 –  zmniejszono alokację o 3,8 mln EUR. Działanie 3.6 –  zmniejszono alokację o 0,6 mln EUR.
 • Oś V, Działanie 5.1 –  zmniejszono alokację o 1,4 mln EUR. Działanie 5.2 –  zwiększono alokację o 6 mln EUR. Działanie 5.3 – zmniejszenie alokacji o 2,6 mln EUR. Działanie 5.4 – zmniejszenie alokacji o 1,3 mln EUR. Działanie 5.5 – zmniejszenie alokacji o 0,8 mln EUR.

Realokacje wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby związane m.in. ze wsparciem na rzecz osób uciekających z Ukrainy.

 • W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych w niniejszym uzasadnieniu.
 • Załącznik 2a
  • W działaniu 2.4 zaktualizowano źródło pomiaru wskaźników rezultatu: Odsetek publicznych służb zatrudnienia, w których pilotażowo wdrożono opracowane procedury, Odsetek OHP, w których pilotażowo wdrożono procedury dot. współpracy z pracodawcami, Liczba agencji zatrudnienia, w których pilotażowo wdrożono procedury dot. współpracy z pracodawcami, Liczba instytucji szkoleniowych, w których pilotażowo wdrożono procedurę współpracy
   z pracodawcami
   .
  • W działaniu 2.5 zmniejszono wartość docelową wskaźnika produktu Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym z 4 958 do 3 965.
 • W działaniu 2.10:
 • Zmieniono źródło informacji dla wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego, zgodnie z aktualnym brzmieniem Planu Ewaluacyjnego: Liczba Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą funkcjonujących po opuszczeniu Programu z „badanie ewaluacyjne” na „dane beneficjenta”.
 • Zmniejszono wartości wskaźników produktu:
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z 32 870 na 22 500
 • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z 237 na 120
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 z 17 576 130,85 EUR na 49 000 000,00 PLN.[1]
  • Wprowadzono wartość wskaźnika produktu Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie 250 000,00 PLN. Zmiana wynika
   z faktu wprowadzenia nowego celu i typu projektów do SZOOP.
 • W działaniu 2.15 wprowadzono nowy wskaźnik produktu Liczba zawodów objętych kształceniem branżowym w Polsce, dla których opracowano rekomendacje dotyczące dodatkowych umiejętności, wykraczających poza podstawę programową, pozwalających na osiągnięcie poziomu eksperckiego. Zmiana wynika
  z wprowadzenia nowego typu projektów.
 • W działaniu 2.18 usunięto wskaźnik: Liczba utworzonych szablonów modelowych serwisów internetowych administracji publicznej (www urzędu, BIP itp.). Powodem rezygnacji z opracowania pakietu dostępnych cyfrowo szablonów jest uruchomienie serwisu samorzad.gov.pl, który oferuje jednostkom samorządu terytorialnego pełną dostępność cyfrową swoich szablonów. Niewykorzystane środki zostały przesunięte na opracowanie internetowego poradnika dla JST dotyczącego dostępności cyfrowej.
 • W działaniu 2.19 w związku ze negatywnymi skutkami pandemii COVID oraz kryzysu uchodźczego, obniżono wartość wskaźnika rezultatu: Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO z 513 na 415.
 • W działaniu 3.4 obniżono wartości wskaźników produktu i rezultatu dot. uczelni objętych wsparciem EFS w procesie tworzenia związków międzyuczelnianych lub
  w procesie konsolidacji.
 • W działaniu 3.6 obniżono wartości wskaźników produktu i rezultatu dot. pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie.
 • W działaniu 7.1:
 • Dodano wskaźnik Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości
  (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w programie
  w związku z dodaniem nowego typu projektu Wsparcie osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie i kadr systemu ochrony zdrowia, w tym pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Uaktualniono wartości wskaźników „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [PLN]” oraz „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19”.
 1. Załącznik 2b:
 • Działanie 2.4:

Zmiana źródła pomiaru wskaźników rezultatu w ramach celu szczegółowego 1: Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy.

 • Działanie 2.10:
 • Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika rezultatu bezpośredniego, zgodnie z aktualnym brzmieniem Planu Ewaluacji tj. Odsetek szkół korzystających
  z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS

  z „co dwa lata” na „jednokrotnie”;
 • Zmiana źródła informacji dla wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego, zgodnie z aktualnym brzmieniem Planu Ewaluacyjnego: Liczba Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą funkcjonujących po opuszczeniu Programu z „badanie ewaluacyjne” na „dane beneficjenta”.
 • Działanie 2.14:

Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika rezultatu bezpośredniego, zgodnie z aktualnym brzmieniem Planu Ewaluacji:

 • Odsetek szkół i placówek prowadzących pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, które stosują modelowe programy  nauczania dla kursów opracowanych w  programie z „co dwa lata” na „dwukrotnie”;
 • Odsetek szkół i placówek dla młodzieży i dorosłych, w których funkcjonuje doradztwo edukacyjno-zawodowe zgodnie z wypracowanymi wzorcami z „co dwa lata” na „jednokrotnie”.
 • Działanie 2.15:

Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika rezultatu bezpośredniego, zgodnie z aktualnym brzmieniem Planu Ewaluacji:

 • Odsetek ponadpodstawowych publicznych szkół zawodowych dla młodzieży, które realizują kształcenie w zawodach objętych modernizacją w oparciu
  o zmodernizowane we współpracy z pracodawcami podstawy
  programowe
  z „dwukrotnie” na „jednokrotnie”;
 • Odsetek partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego, trwale zaangażowanych w działania służące dostosowaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy z „rocznie” na „jednokrotnie”;
 • Odsetek ponadpodstawowych publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujących wypracowane w Programie rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu z „dwukrotnie” na „jednokrotnie”;
 • Odsetek publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe korzystających z tworzonych w ramach programu e-materiałów
  z „dwukrotnie” na „jednokrotnie”.
 • Działanie 2.18:

Usunięcie wskaźnika: Liczba utworzonych szablonów modelowych serwisów internetowych administracji publicznej (www urzędu, BIP itp.).

 • Działanie 2.20:

Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika: Liczba stanowisk w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia zgłaszanych przez przedstawicieli partnerów społecznych na forach instytucji dialogu społecznego:

 1. a) krajowych – Rada Dialogu Społecznego,
 2. b) regionalnych – WRDS i Rady Rynku Pracy i
 3. c) lokalnych – Powiatowe Rady Rynku Pracy,

w których wykorzystano wyniki badań i analiz dofinansowanych ze środków EFS.

 • Działanie 7.1:

Dodanie wskaźnika Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w programie monitorującego Cel szczegółowy 2: Wsparcie systemu ochrony zdrowia w związku ze skutkami wojny w Ukrainie.

 1. Załącznik 4 – uzupełniono o aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2021
  i 2022 r.
 2. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

[1] W 28. wersji SZOOP wskazano wartość wskaźnika w EUR, a nie PLN (pomimo wskazania jednostki ,,złoty”). W związku z redukcją zakresu wsparcia zmniejszono również wartość wydatków kwalifikowalnych.

Link do dokumentów: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej