Informacja po XXXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku

Jest mi bardzo miło Państwa poinformować, że 22 czerwca 2021 roku odbyło się  XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Zgromadzenie Ogólne w tym roku zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Dziękujemy przedstawicielom Firm, którzy byli obecni na miejscu, jak również wszystkim uczestniczącym w obradach online.  Dziękujemy serdecznie uczestnikom, którzy zaangażowali się w pracę w komisjach.

Obradom przewodniczył pan Wacław Szetelnicki, Sekretarz Rady Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zaprezentował następujące sprawozdania:

a/ sprawozdanie z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2020,

b/ sprawozdania z wykonania budżetu Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2020,

c/ sprawozdania finansowe Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2020.

Sekretarz Rady Związku przedstawił również sprawozdanie z jej działalności w roku 2020.

Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło wszystkie cztery zaprezentowane sprawozdania, wyrażając tym samym aprobatę dla działalności obydwu organów statutowych w 2020 roku.

 

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowano również następujące projekty dokumentów:

a/ program działania Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2021,

b/ budżet Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2021,

które następnie zostały uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne.

 

Zgromadzenie Ogólne nie zmieniło zasad ustalania wysokości składki członkowskiej obowiązującej w 2021 roku. Wysokość stóp procentowych oraz kwot nominalnych nie uległa zmianie, przy obliczaniu należnej składki należy uwzględnić rok poprzedni, a zatem rok poprzedzający moment ustalania składki.

Obowiązującą uchwałą jest ta, która została podjęta w czasie XXXI Zgromadzenia Ogólnego i dostępna jest również na naszej stronie Internetowej https://pracodawcy.pl/uchwala-o-skladkach/