Informacja z XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku
Dnia 28 czerwca 2018 roku odbyło się  XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Janusz Cendrowski – Wiceprzewodniczący Rady Związku.
Zgromadzenie przyjęło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2017, Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2017 i Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2017, udzielając tym samym absolutorium członkom Zarządu Związku z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
Zgromadzenie Ogólne przyjęło również Sprawozdanie Rady Związku za rok 2017.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożenie przez Pana Tomasza Olejarczyka rezygnacji.
Do Rady Związku w drodze głosowania tajnego został wybrany Pan Józef Kos, jako przedstawiciel I Filara.
Podczas obrad zastał przyjęty Budżet Związku na rok 2018 oraz Program działania Związku na rok 2018.
XXIX Zgromadzenie Ogólne podjęło Uchwałę określającą wysokość składki członkowskiej obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku. Podniesiona została wysokość minimalnej składki kwotowej oraz składki płaconej przez podmioty członkowskie zatrudniające do 20 pracowników. Składka ta obecnie wynosi 100 zł miesięcznie.
W załączeniu przesyłam skan Uchwały nr 18/2018 XXIX Zgromadzenia Ogólnego określającej wysokość składki członkowskiej, obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku
Ponadto Zgromadzenie Ogólne wprowadziło zmiany w Statucie Związku. Zmianie uległa treść następujących przepisów:

  • ust 3, ust 9 i ust 11 w  13;
  • 14;
  • 2 w § 19;
  • ust 1 i ust 5 w 21;
  • ust 4 w 26;
  • 34;
  • ponadto 17 i 24 otrzymały nowe ust 3.

W załączeniu skan Uchwały nr 18/2018 XXIX Zgromadzenia Ogólnego określającej wysokość składki członkowskiej, obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku oraz znowelizowany Statut Związku.