Informacja z XXXI Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dnia 27 czerwca 2019 roku odbyło się  XXXI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Obradom przewodniczył Pan Wacław Szetelnicki – Sekretarz Rady Związku.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zaprezentował sprawozdania roczne z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź w postaci:
a/ sprawozdania z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018,
b/ sprawozdania z wykonania budżetu Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018,
c/ sprawozdania finansowe Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018.
Ponadto Rada Związku przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Związku w roku 2018.
Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło wszystkie cztery zaprezentowane sprawozdania, kwitując oba organy statutowe z ich działalności w roku ubiegłym.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego, w związku z upływem I kadencji,  odbyły się również wybory do Rady Związku, kolejnej II kadencji:
W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Związku został pan Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani z poszczególnych grup członkowskich:
I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: pani Magdalena Wróbel, pan Józef Kos, pan Jarosław Twardowski, pan Radosław Żydok,
II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: pan Bernard Cichocki, pan Radosław Pobol, pan Wacław Szetelnicki, pan Adrian Szymański,
III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: pan Jacek Szwagrzyk,
IV Filar – pozostałe podmioty: pan Grzegorz Dzik, pan Jerzy Nadolny, pan Dominik Brach.
Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowane zostały również następujące projekty dokumentów:
a/ program działania Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2019,
b/ budżet Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2019,
c/ zasady określenia wysokości składki członkowskiej.
Zgromadzenie Ogólne ustaliło wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2019 roku w proponowanej wysokości. Wysokość stóp procentowych oraz kwot nominalnych nie uległa zmianie. Uaktualnieniu uległ jedynie rok referencyjny.
Zgromadzenie Ogólne uchwaliło również budżet Związku na rok 2019 oraz program działania Związku w roku 2019.
Podczas spotkania miała miejsce uroczystość uhonorowania Andrzeja Katulskiego – I Prezesa Związku, który kończy swoją aktywność zawodową.