Dnia 27 czerwca 2019 roku odbyło się  XXXI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Obradom przewodniczył Pan Wacław Szetelnicki – Sekretarz Rady Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zaprezentował sprawozdania roczne z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź w postaci:

a/ sprawozdania z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018,

b/ sprawozdania z wykonania budżetu Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018,

c/ sprawozdania finansowe Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2018.

Ponadto Rada Związku przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Związku w roku 2018.

Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło wszystkie cztery zaprezentowane sprawozdania, kwitując oba organy statutowe z ich działalności w roku ubiegłym.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego, w związku z upływem I kadencji,  odbyły się również wybory do Rady Związku, kolejnej II kadencji:

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Związku został pan Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani z poszczególnych grup członkowskich:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: pani Magdalena Wróbel, pan Józef Kos, pan Jarosław Twardowski, pan Radosław Żydok,

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: pan Bernard Cichocki, pan Radosław Pobol, pan Wacław Szetelnicki, pan Adrian Szymański,

III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: pan Jacek Szwagrzyk,

IV Filar – pozostałe podmioty: pan Grzegorz Dzik, pan Jerzy Nadolny, pan Dominik Brach.

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowane zostały również następujące projekty dokumentów:

a/ program działania Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2019,

b/ budżet Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2019,

c/ zasady określenia wysokości składki członkowskiej.

Zgromadzenie Ogólne ustaliło wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2019 roku w proponowanej wysokości. Wysokość stóp procentowych oraz kwot nominalnych nie uległa zmianie. Uaktualnieniu uległ jedynie rok referencyjny.

Zgromadzenie Ogólne uchwaliło również budżet Związku na rok 2019 oraz program działania Związku w roku 2019.

Podczas spotkania miała miejsce uroczystość uhonorowania Andrzeja Katulskiego – I Prezesa Związku, który kończy swoją aktywność zawodową.