Innowacje, wsparcie, rozwój – Newsletter programu FENG – maj 2024

Unia Europejska już od 20 lat finansuje działania, które rozwijają polską gospodarkę wspierając firmy, by stawały się nowocześniejsze i bardziej konkurencyjne. Obecnie uważa się, że jedną z głównych sił napędowych gospodarki są innowacje. W ramach dofinansowań unijnych wsparcie w tym zakresie umożliwia program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało dokument zawierający kilka interesujących informacji o FENG.

Link do dokumentu

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki do 24 kwietnia br. zawarto 406 umów z beneficjentami na kwotę 7,32 mld zł, co stanowi ponad 21 proc. całej alokacji, która w sumie wynosi ok. 35 mld zł.

Ścieżka Smart z nowymi kryteriami!

1. Wprowadzona zostanie ocena dwuetapowa:

  • ograniczenie liczby projektów bez charakteru badawczo-rozwojowego i innowacji o nowości na poziomie kraju (selekcja na etapie I),
  • przekazywanie do pełnej oceny eksperckiej w etapie II projektów spełniających podstawowe wymogi naboru – zmniejszenie kosztów oceny.

2. Wprowadzono poprawki merytoryczne w kryteriach jako odpowiedź na postulaty zgłaszane przez członków grupy roboczej FENG.

3. Nastąpiło uproszczenie opisów, uporządkowanie, eliminacja powtarzających się treści, zasada: ocena jednego aspektu w jednym miejscu (kryterium/podkryterium).

4. Zrezygnowano z obszernych opisów, skracamy dokumenty.

Nabory wniosków

W chwili obecnej w Programie FENG prowadzone są nabory wniosków:

  • Wspieramy naukę – dwa konkursy w ramach Badawczej Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki:

Ścieżka dla projektów z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Wsparcie kierowane jest do wybranych przedsięwzięć znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Konkurs ogłoszony został 26 lutego 2024 r.

Nabór wniosków: od 4.03.2024 do 22.07.2024 r. Konkurs organizuje OPI.

Ścieżka dla projektów dotyczących przedsięwzięć instytucji o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych.

Wsparcie jest kierowane do wybranych przedsięwzięć instytucji o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych.

Nabór wniosków od 11.03.2024 do 29.07.2024 r. Konkurs organizuje OPI.

Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów uznanych za Projekty Ważne będące przedmiotem zainteresowania całej UE – IPCEI (important projects of common European interest).

Projekty te posiadają wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych osiągnieć w danym sektorze.

Nabór wniosków: od 13.05.2024 do 21.06.2024 r. Nabór prowadzi NCBR.

Granty na eurogranty dla MŚP – wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE, takich jak Horyzont Europa.

Nabór wniosków: 18.04.2024 – 17.04.2025. Konkurs organizuje PARP.

Granty na eurogranty dla organizacji badawczych – wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE, takich jak Horyzont Europa.

Nabór wniosków: 25.04.2024 – 24.04.2025. Konkurs organizuje PARP. Jest to nowa propozycja skierowana do tej grupy odbiorczej.

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury.

Nabór wniosków: od 25.04 do 25.07.2024 r. Instytucją organizującą konkurs jest BGK.

 

Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej