Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2020–2024) – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. funduszy UE oraz polityki regionalnej – ocena Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 8 czerwca 2023 r.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) ustanowiono w lutym 2021 r. rozporządzeniem (UE) 2021/241, aby pomóc Unii w odbudowie po kryzysie związanym z COVID19 i będzie on wdrażany do 2026 r. RRF ustanowiono jako nowy innowacyjny instrument kierowany popytem i oparty na wynikach, który zapewnia państwom członkowskim bezpośrednie wsparcie finansowe uzależnione od wdrożenia pakietu reform i inwestycji. Jego celem było zwiększenie odporności Unii i jej lepsze przygotowanie na przyszłość oraz promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. Dzięki puli środków finansowych w wysokości 723 mld EUR [w cenach bieżących] (z czego 338 mld EUR jest przeznaczone na wsparcie w formie dotacji, a 385 mld EUR w formie pożyczek) RRF dysponuje możliwościami udzielania wsparcia finansowego, które są bezprecedensowe w historii Unii. Wdrażanie instrumentu jest na zaawansowanym etapie państwom członkowskim wypłacono do tej pory 112,8 mld EUR. W rozporządzeniu (art. 32) nałożono na Komisję obowiązek przedstawienia niezależnej śródokresowej oceny (do 20 lutego 2024 r.), dotyczącej w szczególności „stopnia osiągnięcia celów, efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej. Sprawozdanie to zawiera również ocenę, czy wszystkie cele i działania nadal adekwatne. W razie potrzeby do sprawozdania dołącza się wniosek dotyczący zmian niniejszego rozporządzenia”. W ramach oceny zbadany zostanie stopień jego wdrożenia w połowie okresu obowiązywania. Komisja zbada w szczególności skuteczność, wydajność, spójność i adekwatność postępów w osiąganiu celów rozporządzenia w sprawie RRF oraz to, w jakim stopniu instrument stworzył unijną wartość dodaną. Inicjatywa ta wynika z obowiązku prawnego określonego w art. 32 rozporządzenia w sprawie RRF.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13608-Instrument-na-rzecz-Odbudowy-i-Zwiekszania-Odpornosci-2020-2024-ocena-srodokresowa/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska