Jakość powietrza – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE: dyrektyw w sprawie jakości powietrza – m.in. Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 16 grudnia 2021 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii obywateli i zainteresowanych stron na temat przeglądu dyrektyw w sprawie jakości powietrza (2008/50/WE i 2004/107/WE). Inicjatywę tę ogłoszono w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska. Celem inicjatywy jest przedstawienie wniosku ustawodawczego dotyczącego przeglądu dyrektyw w sprawie jakości powietrza. Główne elementy wniosku obejmą trzy obszary polityki: (1) ściślejsze dostosowanie unijnych norm jakości powietrza do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (zaktualizowanych w 2021 r.); (2) dalszą poprawę pewności prawa i wykonalności ram prawnych, w tym przepisów dotyczących informacji publicznej, sankcji i dostępu do skutecznych środków odwoławczych; oraz (3) poprawę monitorowania jakości powietrza i modelowania w tym zakresie oraz ulepszone plany ochrony powietrza. W związku z tym inicjatywa przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez uwzględnienie najnowszych dowodów naukowych dotyczących ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska oraz poprzez stworzenie podstaw dla skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zgodnie z wnioskami wyciągniętymi z niedawno zakończonej oceny adekwatności dyrektyw w sprawie jakości powietrza.

Czyste powietrze ma zasadnicze znaczenie dla naszego zdrowia i środowiska. Dlatego UE ustanawia normy, które pozwalają uniknąć nadmiernego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE dokonuje przeglądu tych norm w celu dostosowania ich w większym stopniu do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Celem przeglądu jest również ogólne ulepszenie unijnych przepisów dotyczących czystości powietrza w oparciu o doświadczenia z przeprowadzonej w zeszłym roku oceny („kontroli adekwatności”) przepisów UE w tej dziedzinie.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Jakosc-powietrza-przeglad-przepisow-UE_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Jakosc-powietrza-przeglad-przepisow-UE/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska