Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego w UE (prawo handlowe) – ocena na podstawie analizy Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 16 września 2024 r.

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) określa ramy zrównoważonego, perspektywicznego i korzystnego dla obu stron partnerstwa handlowego i gospodarczego między UE a Kanadą.
 
21 września 2022 r. upłynęło pięć lat tymczasowego stosowania CETA. UE i Kanada podpisały CETA 30 października 2016 r. Umowa ta weszła tymczasowo w życie 21 września 2017 r. po jej ratyfikacji przez Parlament Europejski i Radę. Dotychczas umowę ratyfikowało 17 państw członkowskich (stan z listopada 2023 r.).
 
Komisja opublikuje z tej okazji opartą na dowodach ocenę CETA, w której przeanalizuje jej skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe po pięciu latach tymczasowego stosowania.

Cele CETA obejmują: (i) dalsze zacieśnianie bliskich stosunków gospodarczych między stronami umowy; (ii) stworzenie rozszerzonego i bezpiecznego rynku dla towarów i usług stron umowy poprzez zmniejszanie i eliminowanie barier w handlu i inwestycjach; (iii) ustanowienie jasnych, przejrzystych, przewidywalnych i wzajemnie korzystnych zasad regulujących stosunki handlowe i inwestycyjne między stronami umowy; (iv) wspieranie zrównoważonego rozwoju i zapewnienie, by handel międzynarodowy przyczyniał się do realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz (v) zagwarantowanie zgodności postanowień umowy z międzynarodowymi normami pracy i ochrony środowiska.

Ogólnym celem konsultacji z zainteresowanymi stronami jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom możliwości wyrażenia opinii na temat:

• skuteczności umowy w promowaniu handlu i inwestycji oraz w przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju (w tym pod względem gospodarczym, społecznym, praw człowieka i ochrony środowiska);

• efektywności w stosunku do wykorzystanych zasobów (m.in. czy z osiąganiem celów wiążą się zbędne koszty i złożoność prawna);

• adekwatności CETA dla obecnych potrzeb handlowych i gospodarczych oraz wyzwań stojących przed UE, państwami członkowskimi i Kanadą oraz

• jej spójności z celami polityki handlowej i innych polityk zewnętrznych UE.

Główne zainteresowane strony po stronie UE to: przedsiębiorstwa i stowarzyszenia przedsiębiorców, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i ogół społeczeństwa.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13821-Kompleksowa-umowa-gospodarczo-handlowa-CETA-miedzy-UE-a-Kanada-ocena_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13821-Kompleksowa-umowa-gospodarczo-handlowa-CETA-miedzy-UE-a-Kanada-ocena/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska