Komunikat KE: Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027 Nowe podejście do kształcenia i szkolenia w epoce cyfrowej

Digital Education Action Plan 2021-2027 Resetting education and training for the digital age

COM/2020/624 final Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 to zaktualizowana inicjatywa polityczna Unii Europejskiej (UE), w której przedstawiono wspólną wizję europejskiej edukacji cyfrowej wysokiej jakości, sprzyjającej włączeniu społecznemu i dostępnej dla wszystkich, która ma na celu wspieranie dostosowania systemów kształcenia i szkolenia państw członkowskich UE do realiów epoki cyfrowej.

W planie określono dwa priorytety strategiczne:

 • rozwój wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej;
 • poprawa kompetencji i umiejętności cyfrowych właściwych w dobie transformacji cyfrowej.
Zidentyfikowano w nim również 14 działań służących osiągnięciu tych celów strategicznych. W tym planie działania, przyjętym w dniu 30 września 2020 r., wezwano do ściślejszej współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji cyfrowej, tak aby wykorzystać wyzwania i szanse wynikające z pandemii COVID-19 oraz zaoferować możliwości społecznościom zaangażowanym w kształcenie i szkolenie (nauczyciele, uczniowie), decydentom, podmiotom szkolnictwa wyższego i naukowcom na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym.

Komisja Europejska podejmie opisane poniżej działania.

1. Nawiązanie z państwami członkowskimi dialogu strategicznego na temat czynników sprzyjających pomyślnemu wdrożeniu edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych, z uwzględnieniem:
 • wyeliminowania luk w zakresie łączności i sprzętu;
 • wspierania instytucji kształcenia i szkolenia przez dzielenie się wiedzą specjalistyczną;
 • technologii wspomagających;
 • pogłębionej dyskusji na temat edukacji cyfrowej między zainteresowanymi stronami z obszaru gospodarki i instytucji edukacyjnych;
 • opracowania wytycznych dotyczących pedagogiki cyfrowej; oraz
 • podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.
2. Przedłożenie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie kształcenia mieszanego na rzecz wysokiej jakości i włączającego szkolnictwa podstawowego i średniego na podstawie wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19.
3. Opracowanie europejskich ram treści na potrzeby edukacji cyfrowej, które mają się opierać na różnorodności kulturowej i kreatywnej oraz obejmować wytyczne dla poszczególnych sektorów, a także zainicjowanie studium wykonalności dotyczącego stworzenia internetowej platformy służącej do dzielenia się certyfikowanymi zasobami (takimi jak wielkoskalowe kursy internetowe).
4. Udzielanie wsparcia w zakresie łączności i sprzętu cyfrowego na potrzeby kształcenia i szkolenia poprzez wspieranie połączeń gigabitowych i łączności 5G, działania uświadamiające na temat możliwości finansowania, uwzględnianie sieci szerokopasmowych w projektach realizowanych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz nabywanie aplikacji i platform e-learningowych dla szkół, zwłaszcza dla uczniów z grup defaworyzowanych oraz dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnościami.
5. Wspieranie realizacji planów transformacji cyfrowej w instytucjach kształcenia i szkolenia z wykorzystaniem projektów współpracy w ramach programu Erasmus+, wspieranie nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych za pośrednictwem platformy Teacher Academy programu Erasmus oraz uruchomienie „SELFIE dla nauczycieli”, czyli internetowego narzędzia samooceny dla nauczycieli.
6. Opracowanie wytycznych dla nauczycieli dotyczących etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) i danych w nauczaniu i uczeniu się oraz promowanie podnoszenia umiejętności i pogłębiania wiedzy wśród studentów uczelni wyższych i naukowców, z założeniem, że 45% uczestników szkoleń będą stanowiły kobiety.
7. Opracowanie wspólnych wytycznych dla nauczycieli i kadry nauczycielskiej, aby wesprzeć rozwój umiejętności cyfrowych i zwalczać dezinformację poprzez kształcenie i szkolenie. Prace w tym zakresie mają być prowadzone przy współpracy ze specjalną grupą, w której skład będą wchodzić zainteresowane podmioty, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa technologiczne, media, organy krajowe, instytucje edukacyjne, rodzice oraz osoby młode.
8. Zaktualizowanie europejskich ram kompetencji cyfrowych w celu włączenia do nich kwestii AI i umiejętności związanych z danymi. W aktualizacji wzięto pod uwagę umiejętności, wiedzę i postawy związane z AI oraz z korzystaniem z danych. Aktualizacja pomoże obywatelom lepiej zrozumieć, gdzie i w jakich sytuacjach w codziennym życiu mogą się spodziewać interakcji z systemami AI.
9. Opracowanie europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych pozwalającego Europejczykom określić ich poziom kompetencji cyfrowych.
10. Przedstawienie projektu zalecenia Rady w sprawie poprawy oferty edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie umiejętności cyfrowych, co obejmuje inwestowanie w rozwój zawodowy, wymianę najlepszych praktyk, skupienie się na wysokiej jakości edukacji informatycznej oraz określanie i aktualizowanie nowych i powstających potrzeb w zakresie umiejętności.
11. Wspieranie ponadnarodowego gromadzenia danych dotyczących umiejętności cyfrowych młodzieży w całej UE w celu zrozumienia luk i wzmocnienia bazy dowodowej na potrzeby działań mających na celu ich eliminację, a także wprowadzenie unijnego celu dotyczącego umiejętności cyfrowych uczniów.
12. Oferowanie staży „Cyfrowe możliwości”, tak aby umożliwić studentom szkół wyższych i świeżo upieczonym absolwentom wszystkich kierunków zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w obszarze umiejętności cyfrowych pożądanych na rynku pracy. Grupa docelowa programu staży „Cyfrowe możliwości” została rozszerzona w 2021 r. i obejmuje pracowników szkolnictwa wyższego oraz osoby, które uczą się lub niedawno zakończyły naukę w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.
13. Zachęcanie kobiet do studiów i kariery w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), zapewnienie większego włączenia kobiet w gospodarkę cyfrową i pomaganie im w podnoszeniu umiejętności cyfrowych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
14. Ustanowienie europejskiej platformy edukacji cyfrowej, aby:
 • wspierać państwa członkowskie poprzez utworzenie sieci usług doradczych w zakresie edukacji cyfrowej w celu wymiany doświadczeń, połączenia krajowych i regionalnych inicjatyw i strategii oraz połączenia zainteresowanych stron;
 • monitorować realizację planu działania i rozwój edukacji cyfrowej w Europie oraz dzielić się dobrymi praktykami poprzez wnoszenie wkładu w eksperymenty badawcze i systematyczne gromadzenie dowodów;
 • wspierać współpracę międzysektorową i nowe modele wymiany cyfrowych treści dydaktycznych, z uwzględnieniem takich kwestii jak interoperacyjność, zapewnianie jakości, zrównoważenie środowiskowe, dostępność i włączenie społeczne oraz wspólne standardy;
 • rozwijać polityki i praktyki poprzez pełnienie funkcji proaktywnego ośrodka analitycznego w dziedzinie edukacji cyfrowej i angażowanie zainteresowanych stron w innowacje zorientowane na użytkownika.

Źródło: Komisja Europejska