Komunikat KE: Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia

EU Biodiversity Strategy for 2030 Bringing nature back into our lives

 

Unijna Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia” została opublikowana przez Komisję Europejską w dniu 20 maja 2020 r. Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 jest wszechstronnym, ambitnym i długoterminowym planem mającym na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. Głównym celem strategii jest odbudowa bioróżnorodności w Europie do 2030 r. poprzez zastosowanie konkretnych działań i wypełnienie zobowiązań.

Celem strategii jest zapewnienie, aby do 2030 r. europejska różnorodność biologiczna* weszła na ścieżkę regeneracji z korzyścią dla przyrody, ludzi i klimatu. W tym celu w strategii ustanawia się kompleksowe ramy zobowiązań i działań z myślą o walce z głównymi przyczynami utraty różnorodności biologicznej, którymi są:

  • zmiana użytkowania gruntów i mórz,
  • nadmierna eksploatacja zasobów biologicznych,
  • zmiana klimatu,
  • zanieczyszczenie,
  • występowanie inwazyjnych gatunków obcych.

Strategia ma również służyć wypracowaniu przez UE stanowiska dotyczącego ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r., które planuje się przyjąć na szczycie ONZ w sprawie różnorodności biologicznej w 2021 r. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 została przyjęta łącznie z unijną strategią „od pola do stołu”. Mają one wzajemnie uzupełniać się i doprowadzić do zbliżenia do siebie przyrody, rolników, przedsiębiorstw i konsumentów. Stanowi ona kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu i ukierunkowuje podejmowane działania w stronę zrównoważonego wychodzenia z kryzysu spowodowanego COVID-19. Będzie ona stanowiła kolejne narzędzie wspierające wysiłki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasobach przyrody, które umożliwiają wychwytywanie i przechowywanie węgla w zdrowych ekosystemach, a także pomagają przyrodzie i społeczeństwu przygotować się na nieuchronne skutki zmiany klimatu.

Aby zapewnić, że różnorodność biologiczna wejdzie na ścieżkę regeneracji, w strategii określono szereg celów i zobowiązań, które mają zostać zrealizowane najpóźniej do 2030 r. i które dotyczą czterech głównych obszarów.

1. Spójna sieć obszarów chronionych

Sieć:

 • obejmuje ochroną prawną co najmniej 30 % unijnych obszarów lądowych i 30 % unijnych obszarów morskich i wprowadza korytarze ekologiczne w ramy realnej transeuropejskiej sieci Natura;
 • obejmuje ochroną ścisłą co najmniej 30 % obszarów chronionych w UE, w tym wszystkie lasy pierwotne i starodrzewy ,
 • zapewnia skuteczne zarządzanie wszystkimi obszarami chronionymi, umożliwiając określenie jasnych celów i środków ochrony oraz ich odpowiednie monitorowanie.
2. Unijny plan odbudowy zasobów przyrodniczych

W planie przewidziano następujące zobowiązania do 2030 r. (m.in):

 • zaproponowanie w 2021 r. prawnie wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych, które to cele będą objęte oceną skutków,
 • przywrócenie istotnych obszarów zdegradowanych i bogatych w węgiel ekosystemów,
 • zapewnienie, aby ochrona lub stan siedlisk i gatunków nie wykazywały oznak pogorszenia, a także, aby co najmniej 30 % siedlisk lub gatunków o nieodpowiednim stanie zachowania osiągnęło właściwy stan lub wykazywało co najmniej pozytywną tendencję,
 • odwrócenie spadku liczebności owadów zapylających,
 • ograniczenie o 50 % stosowania pestycydów chemicznych i związanego z tym ryzyka, a także ograniczenie o 50 % stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów,
 • objęcie co najmniej 25 % gruntów rolnych rolnictwem ekologicznym i znaczące podwyższenie poziomu stosowania praktyk agroekologicznych,
 • rekultywacja znacznych obszarów z zanieczyszczoną glebą,
 • zasadzenie, z poszanowaniem zasad ekologicznych, 3 mld drzew z myślą o różnorodności biologicznej,
 • przywrócenie co najmniej 25 000 km rzek do stanu swobodnego przepływu,
 • ograniczenie o 50 % liczby gatunków z „czerwonej księgi”, którym zagrażają inwazyjne gatunki obce,
 • ograniczenie o 50 % utraty składników odżywczych, co doprowadzi do ograniczenia stosowania nawozów o co najmniej 20 %,
 • wspieranie miast mających co najmniej 20 tys. mieszkańców we wdrażaniu ambitnych planów zazieleniania obszarów miejskich przed końcem 2021 r.,
 • wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych skutków działalności połowowej i wydobywczej na wrażliwe gatunki i siedliska,
 • wyeliminowanie przyłowu gatunków morskich lub jego ograniczenie do poziomu umożliwiającego ich odbudowę i zachowanie.
3. Umożliwienie zmiany transformacyjnej

Aby zapewnić realizację zobowiązań i zachęcić do zmiany transformacyjnej, Komisja i państwa UE podejmą następujące działania.

 • Wprowadzenie nowych unijnych ram zarządzania różnorodnością biologiczną. Mają one obejmować obowiązki w zakresie wdrażania i cele pośrednie z myślą o zapewnieniu współodpowiedzialności wszystkich podmiotów za wypełnianie zobowiązań dotyczących różnorodności biologicznej. Te ramy zwiększą także zaangażowanie zainteresowanych stron, jak również poprawią przejrzystość i usprawnią partycypacyjne zarządzanie. Częścią ram będzie mechanizm monitorowania i przeglądu obejmujący jasny zestaw uzgodnionych wskaźników umożliwiający regularną ocenę postępów oraz, w razie potrzeby, wskazanie działań naprawczych. W 2023 r. Komisja dokona oceny tego podejścia i rozważy, czy konieczne jest prawnie wiążące podejście do zarządzania.
 • Przyspieszenie wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska.
 • Opieranie się na podejściu do ochrony różnorodności biologicznej, które obejmuje całe społeczeństwo, angażowanie przedsiębiorstw, uruchamianie finansowania prywatnego i publicznego na szczeblu krajowym i unijnym, ukierunkowanie inwestycji na ekologiczną odbudowę gospodarki i stosowanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody, poprawa wiedzy, edukacji i umiejętności z myślą o ochronie i odbudowie różnorodności biologicznej.
4. Ambitny światowy program na rzecz różnorodności biologicznej

UE przyczyni się do tego programu przez następujące zobowiązania:

 • współpraca z partnerami o podobnych poglądach w ramach koalicji o wysokim poziomie ambicji na rzecz różnorodności biologicznej i przyjęcie wiodącej roli dzięki dawaniu przykładu z myślą o przyjęciu ambitnych światowych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.,
 • wykorzystywanie działań zewnętrznych do wspierania ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej, zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowego zarządzania oceanami, handlu, współpracy międzynarodowej, polityki sąsiedztwa i mobilizacji zasobów.

 

Więcej informacji pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=PL

Źródło: Komisja Europejska