Komunikat KE: Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem

Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information

 2019/C 209/01  

Niniejszy komunikat przygotowano zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, aby pomóc zainteresowanym przedsiębiorstwom w ujawnianiu informacji niefinansowych w odpowiedni, użyteczny, spójny i bardziej porównywalny sposób. Jest to suplement do Wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych przyjętych przez Komisję w 2017 r. (C(2017) 4234 final). Niniejszy komunikat zawiera niewiążące wytyczne i nie tworzy nowych zobowiązań prawnych. W zakresie, w jakim niniejszy komunikat może zawierać wykładnię dyrektywy 2014/95/UE, stanowisko Komisji pozostaje bez uszczerbku dla jakiejkolwiek wykładni tej dyrektywy, której może dokonać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa korzystające z niniejszych wytycznych mogą się również opierać na międzynarodowych, unijnych lub krajowych zasadach ramowych. Niniejszy dokument nie stanowi standardu technicznego i ani sporządzający oświadczenia na temat informacji niefinansowych, ani żadna inna strona – działająca w imieniu sporządzającego lub w inny sposób – nie powinni powoływać się na zgodność oświadczeń na temat informacji niefinansowych z niniejszym dokumentem.  

W porozumieniu klimatycznym z Paryża z 2015 r., celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz sprawozdaniu specjalnym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (październik 2018 r.) wzywa się do przyspieszonego i zdecydowanego działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz stworzenia gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu. UE uzgodniła ambitne docelowe wartości na 2030 r. dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej oraz zatwierdziła przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych wynikającej z użytkowania gruntów, jak również docelowe poziomy emisji z samochodów osobowych i samochodów dostawczych. W listopadzie 2018 r. Komisja opublikowała długoterminową wizję strategiczną dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r.

Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe mają do odegrania wyjątkowo ważną rolę w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. Po pierwsze, aby osiągnąć docelowe wartości uzgodnione przez UE w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r., już teraz potrzebne są dodatkowe inwestycje w wysokości 180 mld EUR rocznie, a aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., konieczne będą dalsze środki. Wiele z tych inwestycji stwarza znaczące możliwości rynkowe, a znaczna część środków będzie musiała pochodzić z kapitału prywatnego. Po drugie, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe muszą lepiej rozumieć ryzyko związane z negatywnym wpływem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na klimat i je ograniczać, a także rozumieć i ograniczać ryzyko, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu dla prowadzonej przez nie działalności. W 2017 r. klęski związane z pogodą spowodowały rekordowe straty ekonomiczne w wysokości 283 mld EUR i do 2100 r. mogą dotknąć nawet dwie trzecie ludności w Europie w porównaniu z obecnymi 5 %. Ujawnianie przez przedsiębiorstwa bardziej szczegółowych informacji związanych z klimatem może przyczynić się do wdrożenia ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, w których wzywa się rządy do dokonywania oceny strat spowodowanych klęskami żywiołowymi, ich dokumentowania, przekazywania związanych z nimi informacji oraz publicznego rozliczania tych strat.

W marcu 2018 r. Komisja opublikowała „Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego”, którego celem jest ukierunkowanie kapitału na zrównoważone inwestycje, zarządzanie ryzykiem finansowym związanym ze zmianą klimatu oraz inne problemy środowiskowe i społeczne oraz wspieranie przejrzystości i podejścia długoterminowego w działalności finansowej i gospodarczej. Publikacja nowych wytycznych dotyczących ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji związanych z klimatem stanowi część planu działania.

 

Szereg innych działań przewidzianych w planie działania zależy w pewnym stopniu od ujawniania przez przedsiębiorstwa odpowiednich informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to na przykład wnioski w sprawie ustanowienia ram (taksonomii) ułatwiających zrównoważone inwestycje, ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju przez inwestorów instytucjonalnych i podmioty zarządzające aktywami oraz wskaźników referencyjnych emisyjności.

 

Ujawnianie bardziej szczegółowych informacji związanych z klimatem może przynieść korzyści samemu przedsiębiorstwu przekazującemu informacje, takie jak:

  • większa świadomość ryzyka i możliwości związanych z klimatem w ramach przedsiębiorstwa oraz ich lepsze zrozumienie, lepsze zarządzanie ryzykiem oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji i planowanie strategiczne,
  • bardziej zróżnicowana baza inwestorów i potencjalnie niższy koszt kapitału, co wynika na przykład z włączenia przedsiębiorstwa do aktywnie zarządzanego portfela inwestycji i uwzględnienia go w indeksach zrównoważonego rozwoju, a także z lepszych ratingów kredytowych dla emisji obligacji i lepszej oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do kredytów bankowych,
  • bardziej konstruktywny dialog z zainteresowanymi stronami, w szczególności inwestorami i udziałowcami,
  • lepsza reputacja przedsiębiorstwa i utrzymanie społecznego poparcia dla prowadzonej działalności.
 
Przedsiębiorstwa powinny czytać niniejszy suplement łącznie z odpowiednimi przepisami krajowymi transponującymi dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (2014/95/UE) oraz, w razie potrzeby, z tekstem samej dyrektywy. 

Powinny również brać pod uwagę opublikowane przez Komisję w czerwcu 2017 r. niewiążące wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, które zawierają 6 kluczowych zasad dotyczących dobrej sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, zgodnie z którymi ujawniane informacje powinny być: 1) istotne; 2) rzetelne, wyważone i zrozumiałe; 3) kompleksowe, lecz zwięzłe; 4) strategiczne i zorientowane na przyszłość; 5) ukierunkowane na zainteresowane strony; oraz 6) spójne i jednolite. W stosownych przypadkach zasady te oraz pozostałe sekcje niewiążących wytycznych mają zastosowanie do niniejszego suplementu.

 

 

Źródło: Komisja Europejska