Komunikat Prasowy Rady UE dot. ostrzejszych limitów emisji dla silników spalinowych

Rada zatwierdziła nowe wymagania dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, takich jak cząstki pyłu oraz tlenki azotu, pochodzących z silników maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach.
Wymogi te dotyczą zanieczyszczenia powietrza u źródła emisji, w celu ochrony zdrowia obywateli Unii Europejskiej i środowiska. Mają one pomóc państwom członkowskim w ich wysiłkach służących osiągnięciu krajowych pułapów emisji uzgodnionych pod koniec czerwca 2016 r. (ustalenia w sprawie Dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza National Emission Ceilings Directive 2001/81/EC (NECD))
Nowa regulacja obejmuje dużą różnorodność maszyn, zaczynając od drobnego ręcznego sprzętu przenośnego (takiego jak piły łańcuchowe, przycinarki, kosiarki do trawy), maszyn budowlanych (takich jak koparki gąsienicowe i dźwigi), zespołów (agregatów) prądotwórczych, kończąc na wagonach, lokomotywach i statkach żeglugi śródlądowej.
Formalne przyjęcie tej regulacji następuje poprzez głosowanie w Parlamencie Europejskim w dniu 5 lipca 2016 roku, które potwierdziło tymczasowe porozumienie osiągnięte przez obie instytucje (Parlament i Rada UE) w dniu 6 kwietnia 2016 r.
Regulacja zmierza do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wzmocnienia nadzoru nad rynkiem przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Regulacja dotyka również aspektów konkurencyjności i zapewnienia zgodności, mających na celu usunięcie przeszkód w handlu zewnętrznym poprzez zmniejszenie barier prawnych, które wynikają z różnych wymagań emisyjnych (w UE i poza UE).
Limity emisji
Celem jest stopniowe zmniejszenie emisji zanieczyszczeń począwszy od nowych silników maszyn samojezdnych „non-road”, wprowadzanych na rynek europejski. Oczekiwany jest rezultat w postaci bardzo znacznego zmniejszenia emisji.
Limity emisji dla tych silników są obecnie określone w dyrektywie 97/68/EC, lecz kilka opinii technicznych wykazało, że przepisy w obecnej formie muszą być zaktualizowane, ponieważ nie odzwierciedlają najnowszego poziomu technologii.
W następstwie opinii technicznych, konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji, Komisja przedstawiła projekt w sprawie zaktualizowania istniejącego prawodawstwa w dniu 25 września 2014 r.
Nowe unijne procedury homologacji
Dozwolone na rynku będą tylko silniki, które są zgodne z wymaganiami odnośnie limitów emisji i procedur homologacji.
Nowe przepisy uproszczą etapy wdrażania dotyczące wprowadzania nowych poziomów emisji i procedur homologacji, aby zmniejszyć obciążenia dla producentów silników i maszyn samojezdnych.
Zostaną dopuszczone zwolnienia od obowiązujących przepisów w celu rozwiązania konkretnych potrzeb związanych z siłami zbrojnymi, problemów związanych z ograniczeniami w dostawach logistycznych, dla testowania prototypów i użytkowania maszyn samojezdnych w przestrzeniach atmosferycznych zagrożonych wybuchem.
Kolejne kroki
Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE we wrześniu.
Nowe zharmonizowane warunki homologacji dla nowych silników montowanych w maszynach samojezdnych zaczną być stosowane stopniowo od 2018 do 2020 w zależności od kategorii silnika.
Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących limitów emisji zanieczyszczeń gazowych i w postaci cząstek stałych oraz homologacji dla silników spalinowych maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach Regulation on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type approval for internal combustion engines for non road mobile machinery http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-21-2016-INIT/en/pdf
Jakość powietrza: porozumienie w sprawie ostrzejszych limitów emisji zanieczyszczeń Air quality: agreement on stricte limits for pollutant emissions http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/30-air-quality/
Źródło: Rada Europejska, Parlament Europejski