Konsultacje planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby” (EU Action Plan Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil) m.in. w kontekście obowiązywania Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE.
Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 10 lutego 2021 r.

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii obywateli i zainteresowanych stron na temat planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu ogłoszono, że aby chronić obywateli i ekosystemy Europy, UE musi dążyć do osiągnięcia celu „zero zanieczyszczeń” oraz lepiej zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza, wody, gleby i produktów konsumpcyjnych oraz usuwać skutki tych zanieczyszczeń. Aby sprostać tym powiązanym wyzwaniom, w 2021 r. Komisja przyjmie plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Pomimo znacznej poprawy w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie nadal szkodzi obywatelom i ekosystemom. Powoduje wiele chorób fizycznych i psychicznych, a także jest jedną z pięciu głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenie wiąże się z wysokimi kosztami dla społeczeństwa i ekosystemów, w tym kosztami zdrowotnymi (opieka zdrowotna, utracone dni pracy, utracona produktywność) czy kosztami remediacji (np. uzdatnianie wody, dekontaminacja gleby).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska