Konsultacje projektu PSE – Plan rozwoju systemu przesyłowego (PRSP)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzą konsultacje projektu strategicznego dokumentu – planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 (PRSP).

Informacja o konsultacjach oraz niezbędne dokumenty dostępne są pod linkiem: Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie konsultacji projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 – Komunikaty OSP – PSE.

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032, bardziej kolokwialnie zwany Planem rozwoju systemu przesyłowego, jest wynikiem kilku lat doświadczeń stosowania nowatorskich analiz techniczno-ekonomicznych, w tym metod probabilistycznych, w zakresie planowania inwestycji w sieć przesyłową. Nakreślenie zbioru inwestycji w sieć zostało poprzedzone fundamentalną analizą scenariuszy rozwoju otoczenia i wnętrza systemu elektroenergetycznego po to, by wytypować takie inwestycje, które będą wnosiły wkład w bezpieczeństwo zasilania odbiorców w każdych warunkach.

Plan przynosi pierwszą dużą rewolucję technologiczną zgodną ze wzorcami pochodzącymi z bardzo rozwiniętych systemów elektroenergetycznych z dużym udziałem OZE w miksie wytwórczym. Jest nią budowa linii HVDC łączącej 2 wyraźnie zarysowujące się obszary Polski – północ i południe. Celem tej inwestycji jest umożliwienie przesłania wymaganych przez zlokalizowany na południu Polski przemysł energii wytworzonej w lądowych i morskich źródłach wiatrowych zgromadzonych na północy Kraju. Alternatywą wobec tego przedsięwzięcia byłaby rozbudowa linii AC, niemniej okupioną istotnymi i kosztownymi ograniczeniami. Drugą ważną zmianą w podejściu do długoterminowego planowania pracy systemu elektroenergetycznego jest propozycja budowy przez operatora systemu przesyłowego zasobów wytwórczych. Mogłyby być one wykorzystywane na potrzeby interwencyjne lub w celu poprawy warunków funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w sytuacjach, gdy zbiór jednostek wytwórczych dostępnych dla operatora do redysponowania nie jest wystarczający.

Niniejszy dokument stanowi plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Sporządzono go na podstawie przepisów art. 16 Ustawy Pe. Wzięto pod uwagę wymagania określone w tych przepisach, wskazane poniżej wraz z odniesieniem do konkretnych przepisów art. 16 Ustawy Pe:

  • Plany zagospodarowania przestrzennego województw (art. 16 ust. 12 Ustawy Pe),
  • Politykę energetyczną Polski (art. 16 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pe),
  • 10-letni plan rozwoju sieci ENTSO-E, TYNDP 2020 (art. 16 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pe),
  • Realizację umów o przyłączenie oraz określonych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej (art. 16 ust. 11 Ustawy Pe),
  • Realizację innych zobowiązań, w tym uzgodnień z OSD (art. 16 ust.12 Ustawy Pe).

Ponadto w niniejszym planie uwzględniono wymagania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE) i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 5 czerwca 2019 r.:

  • 2019/941 w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE,
  • 2019/942 ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,
  • 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

W załączeniu znajduje się konsultowany dokument oraz formularz do składania uwag.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi i wnioski można przekazywać także na adres konsultacje-PRSP@pse.pl