Konsultacje projektu „Strategii współpracy z partnerami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne projektu „Strategii współpracy z partnerami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)”, która została przygotowana przez Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej FENG.

Celem Strategii jest usystematyzowanie działań podejmowanych wspólnie z partnerami, w tym partnerami spoza administracji w zakresie przygotowania projektu programu FENG, aż do momentu oficjalnego przedłożenia go do Komisji Europejskiej oraz nakreślenie zasad współpracy na dalszych etapach realizacji programu, tj. podczas jego wdrażania, monitorowania oraz podsumowania, wyciągania wniosków i ewaluacji. Dokument wpisuje się w założenia wskazane w Europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa.

Zasada partnerstwa jest to ścisła współpraca między instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego cyklu programowania obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę.

Przy przygotowaniu Strategii oprócz zaleceń przedstawionych w badaniu „Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa” przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, skorzystano również z doświadczeń zdobytych przy realizacji perspektywy unijnej 2014-2020. Strategia została skonsultowana z partnerami wchodzącymi w skład podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa (gremium powstałe przy komitecie ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, w którym zasiadają przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego).

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej