Konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (SZOP FEDS 2021-2027)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  (SZOP FEDS 2021-2027). Celem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania. Dokument uszczegóławia zapisy programu i przedstawia podział jego priorytetów na działania i typy projektów. W tym okresie programowania SZOP FEDS 2021-2027 jest dokumentem elektronicznym, w związku z czym większość pól wskazanych w dokumencie zawiera gotowe pozycje do wyboru z list rozwijalnych i bazuje na słownikach opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego nie wszystkie Państwa propozycje będą mogły być uwzględnione. Nie ma możliwości dodawania zapisów precyzujących zasady dotyczące danych typów projektów. W związku z tym prosimy o zgłaszanie uwag do pola Opis działania, który jest kluczowy dla określenia zakresu wsparcia. Z uwagi na to, że w dokumencie obowiązuje limit znaków, prosimy aby Państwa propozycje były zwięzłe. Część zasad ujętych w programie, takich jak zgodność z określonymi politykami albo preferencje nie zostało przełożonych do SZOP FEDS 2021-2027, ale będą one rozwinięte w kryteriach wyboru projektów. Zgłaszając uwagi do dokumentu prosimy odnosić się do konkretnych zapisów (część dokumentu, numer strony), uwagi w formie komentarzy bez propozycji zmian zapisów oraz uzasadnienia nie będą rozpatrywane. Wszelkie propozycje zgłaszane przez Państwa w trakcie konsultacji nie mogą być sprzeczne albo wykraczać poza zapisy programu. Ostateczna wersja programu dostępna jest tutaj. W załączeniu znajdują się: Projekt SZOP FEDS 2021-2027 do konsultacji przyjęty dnia 20-02-2023 oraz Indykatywna tabela finansowa SZOP FEDS 2021-2027 do konsultacji Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 marca 2023 roku  na adres szkop@pracodawcy.pl na załączonym formularzu zgłaszania uwag. Po zabraniu Państwa uwag wyślemy je do UMWD. Istnieje możliwość  indywidualnego zgłaszania uwag do dnia 2 marca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje_szop_dla_FEDS@dolnyslask.pl na załączonym formularzu zgłaszania uwag. Więcej informacji: https://rpo.dolnyslask.pl/konsultacje-projektu-szczegolowego-opisu-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-dolnego-slaska-2021-2027/ Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego