Konsultacje publiczne MRiT – Projekt dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza partnerów społecznych do udziału w konsultacjach publicznych projektu dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Nowy projekt dyrektywy jest efektem istotnych zmian, jakie nastąpiły w trakcie prac nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (2023/0323(COD)), jest to kompromisowy projekt dyrektywy przygotowany przez Prezydencję Belgii.

Do głównych rozwiązań kompromisowego projektu dyrektywy należą m.in.:

  1. Zmiana formy prawnej aktu z rozporządzenia na dyrektywę,
  2. Dodanie do katalogu definicji termin „transakcji handlowej”, jednocześnie
    wykreślając definicje „wierzyciel” i „dłużnik”,
  3. Dokonanie rewizji w zakresie terminu zapłaty w transakcjach handlowych. Państwa członkowskie mają zapewnić, aby w transakcjach handlowych termin płatności nie przekraczał 30 dni kalendarzowych ale jednocześnie, aby w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami strony mogły ustalić dłuższy termin płatności (maksymalnie do 60 dni kalendarzowych), jeżeli zostało to wyraźnie uzgodnione w umowie.

    Natomiast, w transakcjach handlowych, w których dłużnik jest organem publicznym termin płatności może zostać przedłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, jeżeli zostało to wyraźnie uzgodnione w umowie i jest obiektywnie uzasadnione w świetle szczególnej natury lub cech umowy.
  4. Wykreślenie artykułu obligującego Państwa członkowskie do wyznaczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie niniejszego projektu dyrektywy.

W załączeniu znajduje się projekt dyrektywy.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), prośbą o wyrażenie opinii w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca br.  na adres szkop@pracodawcy.pl. Termin ten uwzględnia harmonogram prac Prezydencji belgijskiej nad przedmiotowym wnioskiem.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii