Konsultacje publiczne: Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014-2020

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne regulacji dotyczących zatrudnienia oraz polityk społecznych: ocena funkcjonowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 28 grudnia 2021 r. Z uwagi na przerwę świąteczną uprzejmie proszę o przesłanie informacji do dnia 22.12.2021 r.

Celem konsultacji publicznych jest pozyskanie informacji na potrzeby oceny ex post programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych oraz oceny końcowej Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego na rzecz Zatrudnienia i Włączenia Społecznego prowadzonych na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 1296/2013 w sprawie EaSI oraz art. 9 decyzji nr 283/2010/UE ustanawiającej EPMF. Ocena obejmuje pięć kryteriów oceny — przydatność, skuteczność, efektywność, spójność i europejską wartość dodaną — wskazanych w wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa.

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EaSI) ma na celu zapewnienie wysokiej jakości zatrudnienia, zagwarantowanie ochrony socjalnej i poprawę warunków pracy.
Ocena końcowa programu obejmie:

  • oddziaływanie programu i jego potencjalną wartość dodaną
  • zarządzanie programem i związaną z tym odpowiedzialność i przejrzystość.

Wyniki oceny zostaną uwzględnione w końcowym przeglądzie 7-letniego budżetu UE.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11969-Program-na-rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spo%C5%82ecznych-2014-2020-ocena-koncowa_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się plan oceny UE.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11969-Program-na-rzecz-zatrudnienia-i-innowacji-spo%C5%82ecznych-2014-2020-ocena-koncowa/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska