Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – BCU

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dotyczące branżowych centr umiejętności (BCU). Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 6 września 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2020 r. poz. 2143 oraz z 2023 r. poz. 640) wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa ta oczekuje na rozpatrzenie przez Senat RP – druk senacki nr 1080), która wprowadza do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych (art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw). W branżowych centrach umiejętności – podobnie jak w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego – działalność rad rodziców nie jest możliwa ze względu na organizację tego centrum oraz brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia reprezentacji rodziców w jego działalności. W związku z powyższym, w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, katalog szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, został uzupełniony o branżowe centra umiejętności. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewidzianych w procedowanej obecnie ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375503 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2082 oraz z 2023 r. poz. 639) wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa ta oczekuje na rozpatrzenie przez Senat RP – druk senacki nr 1080), która wprowadza do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych (art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw). W branżowych centrach umiejętności – podobnie jak w centrach kształcenia zawodowego – działalność samorządu uczniowskiego nie jest możliwa ze względu na specjalną organizację nauki i metod pracy w tym centrum. Projektowane rozporządzenie przewiduje dodanie do katalogu szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego, branżowego centrum umiejętności, obok zawartego już w tym katalogu centrum kształcenia zawodowego. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewidzianych w procedowanej obecnie ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375501