Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – egzamin maturalny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające przepisy prawne dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 17 lutego 2023 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl .

Podstawa prawna: Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1644) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z potrzeby wprowadzenia możliwości przystępowania, od roku szkolnego 2025/2026, do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego przeprowadzanego dla absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego (szkół ponadpodstawowych). Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym.

Proponowana zmiana umożliwi, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom nowego ustroju szkolnego (absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim) – z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (mniejszość ukraińska), którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368550

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zostało utrzymane w mocy na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), z możliwością jego nowelizacji.

Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z potrzeby wprowadzenia możliwości przystępowania, od roku szkolnego 2025/2026, do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego przeprowadzanego dla absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego (szkół ponadpodstawowych), jak i absolwentów szkół starego ustroju szkolnego (szkół ponadgimnazjalnych). Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą.

Mając na uwadze powyższe proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym. Proponowana zmiana umożliwi, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom starego ustroju szkolnego (absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim) – z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej  (mniejszości ukraińskiej), którzy mieli obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368551