Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – podstawy programowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dotyczące podstawy programowej nauczania

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w aktach prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Celem regulacji jest dodanie dodatkowego przedmiotu do katalogu przedmiotów do wyboru przez ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i technikach, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie stacjonarnej oraz w liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej.

W związku z powyższym proponuje się dokonanie zmian w załącznikach nr 4, 5, 15 i 16 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639, z późn. zm.)

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347766

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Zmiany proponowane w podstawie programowej dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających. Co istotne w kontekście przygotowań uczniów do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w nowej formule (od 2023 r.) – w przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się nieliczne zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji na danej pozycji. Tym samym proponowane w projekcie zmiany nie będą skutkowałaby zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym.

Ponieważ w przypadku wykazu lektur obowiązkowych nie proponuje się zmian polegających na dodaniu nowych pozycji, nowelizacja nie będzie miała również wpływu na podręczniki, tzn. nie będzie skutkowała koniecznością wprowadzania zmian w już dopuszczonych do użytku szkolnego podręcznikach do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347765