Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – zwolnienia od należności przywozowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dot. zwolnień od należności przywozowych dedykowanych m.in. dla instytucji edukacyjnych oraz naukowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 20 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

Zgodnie z art. 43 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23, zwanego dalej „rozporządzeniem unijnym”, materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne wymienione w załączniku II są zwolnione z należności celnych przywozowych, pod warunkiem, że są przeznaczone dla publicznych instytucji lub organizacji edukacyjnych, naukowych lub kulturalnych. Na gruncie krajowym przyjęto, że instytucjami publicznymi w rozumieniu rozporządzenia unijnego są podmioty zaliczane sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Inne instytucje lub organizacje, zgodnie z art. 43 lit. b rozporządzenia unijnego, mogą korzystać ze zwolnienia takich towarów z należności celnych przywozowych decyzją państw członkowskich. Podstawę takiego zwolnienia stanowią regulacje zmienianego rozporządzenia. Efektem proponowanych rozwiązań będzie uporządkowanie stanu prawnego w zakresie wykazu niepublicznych jednostek i organizacji edukacyjnych, naukowych lub kulturalnych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342053

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

Na mocy art. 44 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), zwanego dalej „rozporządzeniem unijnym”, z należności celnych przywozowych są zwolnione przyrządy i aparatura naukowa nieobjęte art. 43 tego rozporządzenia i przywożone wyłącznie do celów niehandlowych. Zgodnie z art. 44 ust. 2 lit. a rozporządzenia unijnego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest ograniczone do przyrządów i aparatury naukowej przeznaczonych dla instytucji publicznych lub zakładów użyteczności publicznej, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, i tych oddziałów instytucji publicznych lub zakładów użyteczności publicznej, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych. Na gruncie krajowym przyjęto, że instytucjami publicznymi w rozumieniu rozporządzenia unijnego są podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z kolei instytucje prywatne, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, w myśl art. 44 ust. 2 lit. b rozporządzenia unijnego mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia decyzją państw członkowskich. Podstawę takiego zwolnienia stanowią regulacje zmienianego rozporządzenia. Efektem proponowanych rozwiązań będzie uporządkowanie stanu prawnego w zakresie wykazu prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342052

3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), zwanego dalej „rozporządzeniem unijnym”, zwolnione z należności celnych przywozowych są substancje biologiczne lub chemiczne, które są przeznaczone dla instytucji publicznych, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, i tych oddziałów instytucji publicznych, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych. Na gruncie krajowym przyjęto, że instytucjami publicznymi w rozumieniu rozporządzenia unijnego są podmioty zaliczane sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Instytucje prywatne, których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie badań naukowych, mogą korzystać ze zwolnienia takich towarów z należności celnych przywozowych decyzją państw członkowskich. Podstawę takiego zwolnienia stanowią regulacje zmienianego rozporządzenia. Efektem proponowanych rozwiązań będzie uporządkowanie stanu prawnego w zakresie wykazu prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych substancji biologicznych lub chemicznych.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342050