Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – CIT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 8 grudnia 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z dodania, ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r.1, przepisów art. 26 ust. 1ae-1ag ustawy o CIT2. Przepis art. 26 ust. 1ae stanowi, że warunkiem zwolnienia płatnika od obowiązku poboru podatku, na podstawie art. 26 ust. 1aa pkt 2 ustawy o CIT (czyli w zakresie odsetek lub dyskonta od wskazanych w tym punkcie obligacji), jest złożenie do organu podatkowego przez emitenta oświadczenia o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu powiązanych podmiotów o warunkach zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 50c ustawy o CIT. Przepis art. 26 ust. 1af stanowi o częstotliwości i terminie złożenia oświadczenia emitenta. W projektowanym rozporządzeniu określa się sposób przesyłania wymienionego w ustawie oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika. Oświadczenie emitenta, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, będzie przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oświadczenie płatnika będzie przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379453 2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych Celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie czasowego wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w stosunku do tzw. płatnika technicznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT. Zidentyfikowano problem związany z realizacją przez tzw. płatników technicznych (podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze) i emitentów obowiązków dotyczących poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty należności od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych ponad kwotę 2 000 000 złotych (mechanizm pay & refund). Problem ten wynika z trudności w ustaleniu tego, czy występują powiązania między podmiotami i czy otrzymane przez podatnika należności przekroczyły próg 2 000 000 złotych, co stanowi warunek stosowania mechanizmu pay & refund. Projekt rozporządzenia zmieni obowiązujące rozporządzenie, które przedłuży na 2024 r. okres obowiązywania wyłączenia w stosowaniu mechanizmu pay & refund względem wypłat należności, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379450