Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów do ustawy o finansach publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 10 listopada 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Rozporządzenie reguluje materię konieczną dla obliczania relacji państwowego długu publicznego do PKB oraz realizacji innych potrzeb, w szczególności analitycznych, czy realizacji obowiązków informacyjnych przez Ministra Finansów dotyczących operacji finansowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie wymaga dostosowania do zmian w systemie prawa i w zakresie  informatyzacji zadań.

Przede wszystkim zmiany rozporządzenia są związane z wejściem od dnia 1 stycznia 2022 r. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do sektora finansów  publicznych. Ponadto rozporządzenie wprowadza formę elektroniczną jako wyłączną formę sprawozdań dla jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (JST), które obecnie mają możliwość przekazywania sprawozdań w formie pisemnej. Powyższa zmiana powiązana jest z projektowanymi zmianami z zakresu sprawozdawczości budżetowej, w ramach których ma być wprowadzona forma dokumentu elektronicznego dla jednostek organizacyjnych JST, z uwagi potrzeby pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, którego celem jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.


Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352862

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. poz. 1767), wydawanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) służy dostosowaniu klasyfikacji zobowiązań wynikających z umowy o poprawę efektywności energetycznej do kategorii tytułów dłużnych – kredyty i pożyczki.

Projektowane zmiany w stosunku do obowiązującego rozporządzenia dotyczą przede wszystkim zakwalifikowania zobowiązań wynikających z umowy o poprawę efektywności energetycznej mającej wpływ na dług publiczny do umów zaliczanych do kategorii kredyty i pożyczki. Oczekiwanym efektem proponowanych zmian w rozporządzeniu jest zwiększenie przejrzystości w zakresie w rodzajów zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, zgodnych m.in. z międzynarodowym standardem ESA 2010.

Rozporządzenie wprost będzie wskazywało do jakiej kategorii należy zaliczyć zobowiązania wynikające z umowy o poprawę efektywności energetycznej w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa ma wpływ na państwowy dług publiczny.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352866