Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – dokumentacja cen transferowych CIT, PIT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dot. dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku CIT oraz PIT.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 7 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1195, dalej „rozporządzenie”) określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych, o których mowa w art. 11q ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT). Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Polski Ład”) zmieniono niektóre przepisy ustawy o CIT w zakresie cen transferowych, w związku z czym zachodzi konieczność nowelizacji rozporządzenia.

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie brzmienia przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy o CIT.

W nowelizowanych przepisach zaproponowano dodanie nowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych obejmujących wskazanie danych identyfikacyjnych podmiotu powiązanego oraz określenie, czy korzysta on ze statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z analizy porównawczej, lub analizy zgodności. Inny proponowany przepis precyzuje, iż lokalna dokumentacja cen transferowych, w zakresie analizy cen transferowych, obejmować będzie, w szczególności, przyjęte zasady dotyczące praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach.

W § 1 pkt 2 nowelizacji zaproponowano dodanie § 2a, który precyzuje, że podmioty mające status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy są uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z analizy porównawczej, lub analizy zgodności przy sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i są jednocześnie zwolnione ze sporządzania pozostałych elementów, o których mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia.

W § 1 pkt 3 nowelizacji zaproponowano zmianę w § 3 pkt 4 lit. b tiret pierwszym rozporządzenia, rozszerzając zakres tego przepisu o porozumienia inwestycyjne i porozumienia podatkowe. Oznacza to, iż w grupowej dokumentacji cen transferowych, w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, będzie obowiązek zawarcia wykazu i zwięzłego opis nie tylko jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej, ale także porozumień inwestycyjnych oraz porozumień podatkowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354857

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 923, dalej „rozporządzenie”) określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych o których mowa w art. 23zc ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”). Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Polski Ład”) zmieniono niektóre przepisy ustawy o PIT w zakresie cen transferowych, w związku z czym zachodzi konieczność nowelizacji rozporządzenia.

Celem rozporządzenia jest dostosowanie go do znowelizowanych przepisów ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

W nowelizowanych przepisach zaproponowano dodanie nowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych obejmujących wskazanie danych identyfikacyjnych podmiotu powiązanego oraz określenie, czy korzysta on ze statutu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z analizy porównawczej lub analizy zgodności. Jednocześnie w pkt 1 w lit. b w tiret piątym rozporządzenia i w pkt 2 w lit. c rozporządzenia zaproponowano zastąpienie obecnego okresu referencyjnego, odwołującego się do roku obrotowego, odwołaniem do roku podatkowego. Dostosowano tym samym rozporządzenie do rozwiązań przewidzianych w ustawie nowelizującej.

W § 1 pkt 2 nowelizacji zaproponowano dodanie § 2a, który precyzuje, że podmioty mające status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy są uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z analizy porównawczej lub analizy zgodności przy sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i są jednocześnie zwolnione ze sporządzania pozostałych elementów, o których mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia.

W § 1 pkt 3 nowelizacji zaproponowano zmianę w § 3 pkt 4 lit. b tiret pierwszym rozporządzenia, rozszerzając zakres tego przepisu o porozumienia inwestycyjne i porozumienia podatkowe. Oznacza to, iż w grupowej dokumentacji cen transferowych, w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, będzie obowiązek zawarcia wykazu
i zwięzłego opis nie tylko jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej, ale także porozumień inwestycyjnych oraz porozumień podatkowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354853