Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – podatek akcyzowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. zmian w podatku akcyzowym.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

W związku z wprowadzaną w ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zmianą ustawy o podatku akcyzowym, wiążącą się z uchyleniem w art. 32 ust. 6a i 6b dokonano weryfikacji delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 2 pkt 2 dostosowując ją do aktualnego stanu prawnego. Weryfikacja dotyczy warunków, których stosowanie może znieść minister właściwy do spraw finansów publicznych. Zgodnie z nowym brzmieniem upoważnienia, minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić w drodze rozporządzenia sytuacje, w których do zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz w art. 32 ust. 3, 5, 6, 12 i 13. Ponieważ zmiana treści przepisu upoważniającego dotycząca zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym, powoduje utratę mocy obowiązującej aktu wydanego na podstawie tego przepisu, wydano nowe rozporządzenie.
Wobec uchylenia ust. 6a i 6b obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym, określających warunki zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, stosownej nowelizacji wymaga również § 5 obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Nowelizacja polega na zastąpieniu w § 5 wyrazów „art. 32 ust. 3, 5–6a, 12 i 13” wyrazami „art. 32 ust. 3, 5, 6, 12 i 13”. Pozostałe regulacje projektu rozporządzenia stanowią powielenie obecnie obowiązujących regulacji.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341907
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 8 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące ww. rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza centralną, elektroniczną rejestrację podmiotów akcyzowych, rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym o podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej oraz pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe, nakłada na te podmioty obowiązek dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego (bądź zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym) wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), co oznacza rezygnację z papierowego zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym i w konsekwencji również rezygnację z papierowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto wprowadza Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który prowadzony będzie w Systemie SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków) przez jeden wyznaczony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej organ – dyrektora izby administracji skarbowej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341951
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 11 stycznia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.