Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – VAT, akcyza

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 15 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Projektowane rozporządzenie aktualizuje załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz. U. poz. 1138), stanowiący objaśnienia szczegółowe do formularza VAT-UE dotyczącego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Powyższa zmiana podyktowana jest wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (tzw. Brexit),przy czym, zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej na terytorium Irlandii Północnej nadal będą obowiązywać unijne regulacje dotyczące podatku VAT w odniesieniu do towarów.

W celu dostosowania objaśnień do formularza informacji podsumowującej konieczne jest odpowiednie zaktualizowanie załącznika nr 2 zmienianego rozporządzenia, stanowiącego objaśnienia szczegółowe do formularza VAT-UE dotyczącego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342153

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego przyznanego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych znajdującego się w art. 43 ust. 3 oraz art. 46w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

Projekt wprowadza w stosunku do obowiązującego rozporządzenia dodatkowe regulacje w następującym zakresie: 1.określenia danych, jakie powinny zawierać dokumenty, o których mowa w art. 46j ust. 3 pkt 3 ustawy, stanowiących potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych.

2.określenia warunków dokonywania zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem Systemu.

Z uwagi na rozszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zawartych w art. 46j ust. 3 ustawy, w paragrafie 6 przedmiotowego projektu określono dane, jakie dokument ten powinien zawierać.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342204