Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące podatku akcyzowego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Ustawa zmieniająca przepisy dotyczące podatku akcyzowego wprowadza w art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zmiany polegające na doprecyzowaniu, że jednym z warunków wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest bycie zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Odesłanie do § 5 ust. 1 pkt 1 znajduje się w następujących przepisach: § 9 ust. 1 pkt 3, § 10  ust. 1 pkt 2, § 11 ust. 1 pkt 2 oraz w § 12 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia. Jednakże, mając na uwadze, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w formie elektronicznej wykaz podatników VAT, który stanowi ogólnodostępną i bezpłatną bazę dostępną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, proponuje się odstąpić w projektowanym rozporządzeniu od wymogu dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia akcyzowego dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy składają wnioski o wydanie zezwoleń akcyzowych, ponieważ przewiduje zmniejszenie ilości dokumentów dołączanych do wniosku.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342750
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 4 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

W projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polegającą na zastąpieniu w tym przepisie wyrazów „właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy” wyrazami »naczelnika urzędu celno-skarbowego«. Zmiana rozporządzenia jest konieczna ze względu na nowelizację ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i przyczyni się do wyeliminowania problemów związanych z potwierdzaniem przedmiotowych spisów wyrobów akcyzowych, a co za tym idzie, będzie znaczącym ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342752
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 8 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.