Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (2)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy ze środków strukturalnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Podstawa prawna: Prawo UE
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 2 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773 i 2318) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- Tymczasowe ramy).

Rozporządzenie przewiduje wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r., co pozwoli na udzielanie pomocy w nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r. Tym samym umożliwi to państwom członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii COVID-19. Natomiast zwiększenie maksymalnej wartości pomocy, która będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy pozwoli na skorzystanie z pomocy mającej na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 na większą skalę.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344153

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 949 i 2323) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- Tymczasowe ramy).

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 26 maja 2020 r. pozwoli na udzielanie pomocy w nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r. Tym samym umożliwi to państwom członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii COVID-19. Natomiast zwiększenie maksymalnej wartości pomocy, która będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy pozwoli na skorzystanie z pomocy mającej na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 na większą skalę. Pomoc udzielana będzie ze środków instrumentów inżynierii finansowej 2007-2013, podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz ze środków przeznaczonych na realizację projektów w formie instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344154

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1259 i 2324) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcjach:3.6-3.8 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.- Tymczasowe ramy).

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 15 lipca 2020 r. pozwoli na udzielanie pomocy w nim przewidzianej do dnia 31 grudnia 2021 r. Tym samym umożliwi to państwom członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii COVID-19, jak również środków prawnych umożliwiających wsparcie projektów badawczo-rozwojowych związanych z pandemią COVID-19 oraz innych istotnych dla jej zwalczania badań nad chorobami wirusowymi. Pomoc udzielana będzie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344155