Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – podatek dochodowy od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dot. podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 26b ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.). Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Wnioski będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych wniosków będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W projektowanym rozporządzeniu określa się sposób przesyłania wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji zgodnie z art. 26b ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354107

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia, o którym mowa w ww. przepisie ustawy o CIT. Jednocześnie rozwiązania wynikające z przedmiotowego rozporządzenia pozostają analogiczne względem rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2542), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku ze zmianą brzmienia upoważnienia ustawowego wprowadzoną przez art. 2 pkt 55 lit. y ustawy, która polega na skreśleniu w tym upoważnieniu wyrazów ,,oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7d pkt 2,”.

Z dniem 1 stycznia 2022 r., na podstawie art. 2 pkt 55 lit. u i x ustawy, uchylony zostanie bowiem obowiązek składania przez płatnika zgłoszenia potwierdzającego, że złożone przez niego oświadczenie w celu zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT, zostało złożone przez wszystkie osoby obowiązane do jego złożenia.

W projektowanym rozporządzeniu określa się sposób przesyłania wymienionych w ustawie oświadczeń. Oświadczenie płatnika będzie przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie emitenta będzie przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354108