Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów – podatek rolny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące podatku rolnego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 6 grudnia 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 – u.p.r.) ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1450), które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Projekt rozporządzenia określa wzór:

  • wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (RPU-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  • załącznika do wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego – dane pozostałych podatników (ZRPU-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Projektowane rozporządzenie umożliwi podatnikom podatku rolnego będącym osobami fizycznymi oraz podatnikom podatku rolnego będącym rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi złożenie wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez nich podmiotu uprawnionego. Dla organów podatkowych – gmin oznacza to konieczność umożliwienia podatnikom podatku rolnego będącym osobami fizycznymi oraz podatnikom podatku rolnego będącym rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi złożenia wniosku. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379156 2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych wynikającego z dodanego art. 6d ust. 8 u.p.r. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
  • sposób przekazywania wniosku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.p.r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony wniosek, o którym mowa w art. 6d. ust. 1 u.p.r.
– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku oraz potrzebę ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem. Projekt rozporządzenia przewiduje możliwość przekazywania ww. wniosku z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się trzy rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony wniosek: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany. Określenie sposobu przekazywania wniosku, oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony wniosek, umożliwi podatnikom podatku rolnego będącym osobami fizycznymi oraz podatnikom podatku rolnego będącym  rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi składanie tego wniosku w postaci elektronicznej. Dla organów podatkowych – gmin oznacza to konieczność umożliwienia podatnikom składania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej przyspieszy czas obsługi tych wniosków przez organy podatkowe. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379157