Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy finansowej, publicznej i pomocy de minimis w ramach w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 6 lipca 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl. 1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” Celem projektowanej regulacji jest utrzymanie podstawy prawnej dla udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) poprzez dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” do znowelizowanych przepisów rozporządzenia nr 651/2014. Projektowane rozporządzenie zmienia zasady udzielania pomocy publicznej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 651/2014. Wprowadzane zmiany dotyczą: 1. przepisów ogólnych zmienianego rozporządzenia; 2. przepisów dotyczących pomocy na projekty badawczo rozwojowe; 3. przepisów dotyczących pomocy na wspieranie innowacyjności; 4. przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność; oraz 5. przepisów dotyczących pomocy na koszty rozpoznania. W konsekwencji zmian wprowadzonych do rozdziału III sekcji 7 rozporządzenia nr 651/2014, rozporządzenie zmieniające ustanawia nowe warunki udzielania: 1. pomocy inwestycyjnej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym dekarbonizację; 2. pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną; 3. pomocy na inwestycje umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w budynkach; 4. pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji; 5. pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy; 6. pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373855 Podstawa prawna: art. 30b ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” Celem projektowanej regulacji jest utrzymanie podstawy prawnej dla udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) poprzez dostosowanie przepisów w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 do znowelizowanych przepisów rozporządzenia nr 651/2014. Projektowane rozporządzenie zmienia zasady udzielania pomocy publicznej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 651/2014. Wprowadzane zmiany dotyczą:

  1. przepisów ogólnych zmienianego rozporządzenia, w szczególności katalogu definicji;
  2. przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność; oraz
  3. przepisów dotyczących pomocy na projekty badawczo rozwojowe oraz studia wykonalności.
W konsekwencji zmian wprowadzonych do rozdziału III sekcji 7 rozporządzenia nr 651/2014, rozporządzenie zmieniające ustanawia nowe warunki udzielania:
  1. pomocy inwestycyjnej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym dekarbonizację;
  2. pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;
  3. pomocy na inwestycje umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w budynkach;
  4. pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji;
  5. pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;
  6. pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373856 Podstawa prawna: art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462) 3. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027″ą Celem projektowanej regulacji jest utrzymanie podstawy prawnej dla udzielania pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) poprzez dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” do znowelizowanych przepisów rozporządzenia nr 651/2014. Projektowane rozporządzenie zmienia zasady udzielania pomocy publicznej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 651/2014. Wprowadzane zmiany dotyczą: 1. przepisów ogólnych zmienianego rozporządzenia; 2. przepisów dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej; 3. przepisów dotyczących pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną; 4. przepisów dotyczących pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych; 5. przepisów dotyczących pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy; 6. przepisów dotyczących pomocy na finansowanie ryzyka; 7. przepisów dotyczących pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. W konsekwencji zmian wprowadzonych do rozdziału III sekcji 7 rozporządzenia nr 651/2014, rozporządzenie zmieniające ustanawia nowe warunki udzielania: 1. pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inne niż w budynkach; 2. pomocy na inwestycje umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w budynkach; 3. pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji; 4. pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy; 5. pomoc na finansowanie ryzyka; 6. pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373853 Podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)