Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – regionalne programy operacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 1 grudnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Prawo UE

1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz.U. poz. 1944), dalej: „rozporządzenie MRiF”, przewiduje udzielanie pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Zgodnie z obecnym brzmieniem § 13 rozporządzenia MRiF
, pomoc na podstawie tego rozporządzenia może być udzielana do dnia wygaśnięcia zatwierdzonych map pomocy regionalnej. Obecnie obowiązująca mapa pomocy regionalnej wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r. W związku z wydaniem przez Komisję Europejską komunikatu „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” (Dz. Urz. UE C 153 z 29.04.2021, str. 1), które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2022 r., prowadzone są prace nad nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. Nowa mapa pomocy będzie obowiązywała do końca 2027 roku, podczas gdy rozporządzenie nr 651/2014 będzie stosowane krócej do dnia 31 grudnia 2023 r. Z uwagi na zaistniałą rozbieżność zachodzi potrzeba doprecyzowania terminu, do którego możliwe będzie udzielanie pomocy na podstawie rozporządzenia MRiF.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353454

2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1465), dalej:
„rozporządzenie MIiR”, przewiduje udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie
przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Z uwagi na dokonaną przez Wytyczne oraz rozporządzenie RM w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 20222027 zmianę klasyfikacji obszarów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r., przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia MIiR dotyczący udzielania pomocy dużym przedsiębiorcom w regionach „c” wymaga stosownej zmiany. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do obszarów typu „c” w Polsce zaliczane będą obszary województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz region warszawski stołeczny na obszarze określonych gmin. Również w związku ze zmianą poziomów intensywności pomocy oraz klasyfikacji regionów do poszczególnych poziomów intensywności zmiany wymaga przepis § 10 ust. 2 rozporządzenia MIiR, wskazujący wartość dostosowanej kwoty pomocy dla poszczególnych obszarów Polski kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną.

Biorąc pod uwagę wejście w życie rozporządzenia RM w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 20222027, które określa obszary kraju kwalifikujące się do pomocy regionalnej oraz maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., konieczne jest dostosowanie przepisów dotyczących możliwości udzielania pomocy regionalnej dużemu przedsiębiorcy w regionach „c” oraz skorygowanie wartości dostosowanej kwoty pomocy dla poszczególnych obszarów Polski kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną. Z uwagi na fakt, iż udzielanie pomocy na podstawie środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 20142020 możliwe będzie do końca 2023 r, konieczne jest także określenie końcowego terminu obowiązywania rozporządzenia.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353456

3. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 865), dalej: „rozporządzenie MIiR”, przewiduje udzielanie pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną, pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach i pomocy na badania środowiska, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). W związku z opublikowaniem w dniu 29 lipca 2021 r. nowelizacji rozporządzenia nr 651/2014, które wprowadziło nowe rozwiązania m.in. w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38), istnieje konieczność nowelizacji rozporządzenia MIiR, która umożliwi ich wdrożenie.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do obszarów typu „a” w Polsce zaliczane będą obszary województw: kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego. Do obszarów typu „c” będą zaliczane obszary województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz region warszawski stołeczny na obszarze określonych gmin.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. nowej mapy pomocy regionalnej na lata 20222027, która określi obszary kraju kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną, konieczne jest dostosowanie przepisów dotyczących obliczania maksymalnej intensywności pomocy zgodnie ze zmienioną klasyfikacją obszarów. Ponadto w związku z nowelizacją rozporządzenia nr 651/2014 w zakresie art. 38, istnieje konieczność dostosowanie przepisów dotyczących sposobu obliczania kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków, które będą łączone z inwestycjami określonymi w art. 38 ust. 3a. Jednocześnie z uwagi na potrzebę uregulowanie okresu przejściowego pomiędzy obowiązywaniem dwóch reżimów prawnych, tj. mapy pomocy regionalnej na lata 20142021 oraz mapy pomocy regionalnej na lata 20222027, wprowadzono odpowiednie przepisy w tym zakresie

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353457