Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie gospodarki z funduszy UE

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 4. projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 18 listopada 2021 r. Komisja Europejska wydała komunikat Szósta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 oraz zmiana załącznika do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych. Na mocy szóstej zmiany okres stosowania Tymczasowych ram został wydłużony do dnia 30 czerwca 2022 r.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 10 grudnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajduja się w załączeniu.
Podstawa prawna: Prawo UE

1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w  celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1061), pomoc na podstawie tego rozporządzenia udzielana może być tylko do dnia 31 grudnia 2021 r. W celu umożliwienia udzielania pomocy w uproszczonych formach wsparcia zwrotnego (w formie pożyczki, poręczenia albo gwarancji) w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 po dniu 31 grudnia 2021 r., zachodzi potrzeba wydłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia z dnia 26 maja 2020 r. oraz zwiększenia maksymalnej wartości pomocy, które będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy.

Pomoc udzielana będzie ze środków instrumentów inżynierii finansowej 2007-2013, podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz ze środków przeznaczonych na realizację projektów w formie instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354152

2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1084) pomoc na jego podstawie udzielana może być tylko do dnia 31 grudnia 2021 r. Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. wdraża przepisy sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. W celu umożliwienia udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 po dniu 31 grudnia 2021 r. zachodzi potrzeba wydłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. Zwiększenia maksymalnej wartości pomocy, która będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, pozwoli na zwiększenie efektywności działań mających celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354155
3. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 poz. 1094) wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.2 i 3.3 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.). W związku z wydłużeniem okresu stosowania Tymczasowych ram w § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 niniejszego projektu rozporządzenia wprowadza się zmianę terminów zapadalności pożyczek lub kredytów, o których mowa w § 8 ust. 7 i § 9 ust. 7 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r., a w § 1 pkt 3 – terminu, do którego może być  udzielana pomoc (§ 13 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r.) na dzień 30 czerwca 2022 r. Równocześnie zmianie ulega mająca zastosowanie do obliczania wysokości oprocentowania pożyczek stopa bazowa – na stopę bazową z dnia 1 listopada 2021 r. (0,24%), tj. obowiązującą w dniu notyfikacji projektowanego rozporządzenia (§ 1 pkt 1 lit. a).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354150
4. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1095), dalej: „rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r.”, wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.2 i 3.3 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Okres stosowania Tymczasowych ram został wydłużony do dnia 30 czerwca 2022 r. W związku z wydłużeniem okresu stosowania Tymczasowych ram w § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 niniejszego projektu rozporządzenia wprowadza się zmianę terminów zapadalności pożyczek lub kredytów, o których mowa w § 8 ust. 7 i § 9 ust. 7 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r., a w § 1 pkt 3 – terminu, do którego może być udzielana pomoc (§ 13 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r.) na dzień 30 czerwca 2022 r. Równocześnie zmianie ulega mająca zastosowanie do obliczania wysokości oprocentowania pożyczek stopa bazowa – na stopę bazową z dnia 1 listopada 2021 r. (0,24%), tj. obowiązującą w dniu notyfikacji projektowanego rozporządzenia (§ 1 pkt 1 lit. a).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354154