Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Podstawa prawna: Prawo UE

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektów zmian, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w możliwie krótkim terminie tj. do 21.09.2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin na zaopiniowanie projektu wynika z pilnej potrzeby jak najszybszego wdrożenia korzystnej dla przedsiębiorców zmiany. Data utworzenia: 17-09-2020

1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 783), dalej: „rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r.”, wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.3 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE. C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.1)).

Zgodnie z pkt 27 lit. a Komunikatu w brzmieniu obowiązującym przed 29 czerwca 2020 r., w § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. przyjęto, że podstawę oprocentowania pożyczki stanowi stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR lub równoważna opublikowana przez Komisję), obowiązująca w dniu 1 stycznia 2020 r., powiększona o marżę ryzyka kredytowego. Obowiązująca dla Polski stopa bazowa wynosiła w dniu 1 stycznia 2020 r. 1,84%. Poziom ten obowiązywał w okresie styczeń-maj br., w czerwcu stopa bazowa kształtowała się na poziomie 1,35%, w lipcu – 0,98%, w sierpniu – 0,61%, we wrześniu – 0,44%. Dla porównania: na dzień 2 stycznia 2020 r. jednoroczny WIBOR wynosił 1,84%, na koniec maja – 0,33%, czerwca – 0,30%, lipca – 0,29%, sierpnia – 0,27%. Oznacza to, że nawet po uwzględnieniu marży ryzyka kredytowego stopy procentowe pożyczek ustalane zgodnie z Komunikatem są obecnie wyższe niż stopy rynkowe. Wprowadzenie, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem pkt 27 lit. a Komunikatu, możliwości oparcia oprocentowania pożyczek na stopie bazowej obowiązującej w chwili zgłoszenia zmiany (w tym zakresie) programu pomocowego pozwoli na odzwierciedlenie tendencji rynkowych kształtowania się stóp procentowych na rynku i przywrócenie charakteru pomocowego instrumentu.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338301

2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670), dalej: „rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r.”, wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 3.3 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE. C 91 z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.1)).

W wyniku nowelizacji Komunikatu Komisji, od 29 czerwca 2020 r. podstawę oprocentowania pożyczek może stanowić stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR lub równoważna opublikowana przez Komisję), obowiązująca w dniu 1 stycznia 2020 r. lub w chwili zgłoszenia, powiększona o marżę ryzyka kredytowego. W związku z powyższym w § 8 ust 3 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadza się (§ 1 niniejszego rozporządzenia) stopę bazową obowiązującą w dniu zgłoszenia projektu niniejszego rozporządzenia do Komisji Europejskiej jako podstawę oprocentowania pożyczki. Rozwiązanie to pozwoli na odzwierciedlenie tendencji rynkowych kształtowania się stóp procentowych na rynku i przywrócenie charakteru pomocowego instrumentu. Data zgłoszenia, wyznaczająca poziom stopy bazowej stanowiącej podstawę określenia wysokości oprocentowania pożyczki, zostanie uzupełniona w treści rozporządzenia po jego dokonaniu.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338302