Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – rejestracja pojazdów oraz dopuszczenie do ruchu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane cztery projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury wynikające z nowelizacji Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 14 października 2021 roku, w przypadku projektu rozporządzenia dot. czasowego wycofania pojazdu z ruchu (nr 4) – w terminie do 17 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Podjęcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) dodanymi ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), które wejdą w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. Przepisy te wprowadzają możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne; w takim przypadku organ rejestrujący wydawał będzie właścicielowi pojazdu decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonywał legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w projekcie rozporządzenia zostały dodane przepisy określający czynności organów rejestrujących związane z realizacją wniosku właściciela pojazdu o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, o których mowa w art. 73 ust. 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz czynności organów rejestrujących związane z sytuacją spełnienia lub niespełnienia warunków określonych w art. 74 ust. 2d ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351950

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Podjęcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 450,z późn. zm.) dodanych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), który wejdzie w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. Przepisy te wprowadzają możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku organ rejestrujący wydawał będzie właścicielowi pojazdu decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonywał legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Uwzględniając przepisy art. 73 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, które wejdą w życie 31 stycznia 2022 r. w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano zmianę przepisów rozporządzenia obowiązującego w zakresie § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 i § 19 ust. 2 oraz dodanie w § 2 ust. 1a, 2a i 2b oraz w § 20 ust. 2a, oraz uchylenia § 2 ust. 2.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351951

3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Podjęcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia związane jest z art. 73 ust. 1a oraz art. 74 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 450, 463, 694, 720 i 1641) dodanych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), który wejdzie w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. Przepisy te wprowadzają możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne; w takim przypadku organ rejestrujący wydawał będzie właścicielowi pojazdu decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonywał legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), w projekcie został dodany przepisy określający czynności organów rejestrujących związane z legalizacją dotychczasowych tablic rejestracyjnych w tym dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika, w sytuacji zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351952

4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Przygotowany projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. poz. 2856, z późn. zm.) jest związany z koniecznością dostosowania przepisów tego rozporządzenia do zmian art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Przepis ten rozszerza katalog pojazdów czasowo wycofywanych z ruchu o samochody osobowe, których konieczne jest dokonanie naprawy wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1b i 6 ustawy upoważniającej, oraz w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Uwzględniając zmienione przepisy art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), w projekcie rozporządzenia zostały zaproponowane przepisy:

– określające, stosownie do delegacji art. 78a ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wysokości opłaty za czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ww. ustawy,

– doprecyzowujące § 1 ust. 2 pkt 3, aby w definicji „właściciela pojazdu” uwzględniony był również podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2,

– uwzględniające możliwości skrócenia okresu czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego na pisemny wniosek właściciela pojazdu, ale z uwzględnieniem art. 78a ust. 4a i 4c ustawy

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351954