Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – transport drogowy, kwalifikacje kierowców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 26 listopada 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy stanowi realizację upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu, określonego na podstawie art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212), do wydania rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia jest nowym rozporządzeniem, które nie było poprzedzone żadnym aktem wykonawczym, ponieważ dotychczas nie wydawano w Rzeczpospolitej Polskiej karty kwalifikacji kierowcy.

Projekt rozporządzenia określa wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz jej opis, szczegółowe warunki wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. Ponadto projekt określa opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352863

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy stanowi realizację upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu, określonego w art. 39i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, z poźn. zm.), do wydania rozporządzenia.

Celem projektu jest utrzymanie dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie wymagań dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego i pojazdów używanych w trakcie szkolenia, liczby godzin kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Dodatkowo projekt wprowadza rozszerzenie zakresu tematycznego, sposobu i warunków prowadzenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, polegające na wprowadzeniu obowiązkowego do przystąpienia do szkolenia i testu kwalifikacyjnego profilu kierowcy zawodowego wydawanego przez starostę, udostępnianego do aktualizacji przez ośrodek szkolenia (szkołę, placówkę lub centrum) oraz przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (okręgową komisję egzaminacyjną).

Projekt nakłada obowiązki na JST w postaci wprowadzenia i pobieranie danych związanych z wykonywanymi zadaniami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2021 r. o transporcie drogowym
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352865