Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – akty wykonawcze do Prawa energetycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska, będące aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo energetyczne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniach oraz Ocenach Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektami aktów prawnych znajdują się w załączeniu.

W przypadku dwóch pierwszych rozporządzeń (magazyny energii elektrycznej, system pomiarowy) uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

W przypadku rozporządzenia dot. procesów rynku energii uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag w miarę możliwości na załączonych formularzach.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

Projekt rozporządzenia określi:

1)     wzór rejestru magazynów energii elektrycznej;

2)     format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii elektrycznej;

3)     wzór informacji, o której mowa w art. art. 43g ust. 5 ustawy, oraz jej aktualizacji.

Wzór rejestru magazynów energii elektrycznej prowadzonego przez operatora systemu elektroenergetycznego będzie zawierał m.in. takie informacje jak te dotyczące posiadacza magazynu energii elektrycznej, miejsca i rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz daty jej rozpoczęcia, informacji technicznych na temat magazynu energii elektrycznej, oraz informacji o wpisie.

Informację, o której mowa w art. art. 43g ust. 5 ustawy wzorowano na innych powszechnie stosowanych wnioskach z uwzględnieniem specyfiki magazynów energii elektrycznej. Osobno sporządzono wzór informacji dla osoby fizycznej i osobno dla osoby prawnej, gdyż wzory te ze względu na specyfikę różnią się od siebie pewnymi elementami jak numer NIP czy informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348303

2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego

W projekcie rozporządzenia wymieniono katalog wymagań funkcjonalnych, jakie powinien spełniać system pomiarowy użytkowany przez operatora systemu elektroenergetycznego albo właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego,  w szczególności:

– odczyt danych rejestrowanych przez liczniki energii elektrycznej;

– obsługę poleceń, w tym realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii;

– dostęp odbiorców końcowych do niezatwierdzonych danych dotyczących zużycia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, przez interfejs licznika zdalnego odczytu zgodnie z załącznikiem nr 1;

– dwukierunkową komunikację pomiędzy systemem zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego odczytu;

– wykonywanie odczytów z wystarczającą częstotliwością na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz usług dystrybucji energii elektrycznej;

– realizację zdalnego włączania i wyłączania zasilania lub zmiany poziomu ograniczenia mocy 15-minutowej w liczniku zdalnego odczytu zabudowanym w układzie pomiarowym bezpośrednim.

Podobnie uczyniono z przyrządami pomiarowymi. Wymagania, jakie powinny spełniać przyrządy pomiarowe energii elektrycznej  zróżnicowano w zależności od miejsca ich instalacji oraz ich przeznaczenia. W projekcie nowego rozporządzenia systemowego wykreślono przepisy odnoszące się do układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz systemu pomiarowego zawarte w załączniku 1 pkt 5 i 6.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348304
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii

Rozporządzenie określi katalog procesów rynku energii, których realizacja za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) będzie obowiązkowa dla użytkowników systemu. Katalog procesów rynku energii zawiera podstawowe procesy realizowane obecnie na rynku energii elektrycznej, biorąc pod uwagę jak największą użyteczność CSIRE dla użytkowników systemu. Katalog jest zbilansowany, tak by umożliwić sprawne uruchomienie i funkcjonowanie CSIRE bez zakłóceń na rynku. W związku z powyższymi założeniami, w katalogu tym znajdują się procesy rynku energii dotyczące zmiany sprzedawcy i rozliczenia umów dostarczania energii elektrycznej oraz procesy wspierające te zagadnienia. Zostały ujęte procesy, które w sensie praktycznym dotyczą: wymiany informacji o zawarciu umowy, wprowadzenia użytkownika systemu do punktu pomiarowego, wymiany informacji o punkcie pomiarowym, wymiany informacji o danych pomiarowych i zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, oraz rozliczeń wynikających z tzw. generalnych umów dystrybucji – umów kompleksowych. Projekt rozporządzenia zobowiąże użytkowników systemu do kierowania się standardami wymiany informacji oraz umową zawieraną z OIRE podczas realizacji procesów rynku energii.

Celem sprawnego funkcjonowania CSIRE i jednolitego traktowania użytkowników systemu w projekcie rozporządzenia określono dla użytkowników systemu sposób realizacji wyspecyfikowanych procesów rynku energii. Użytkownicy systemu oraz OIRE realizując swoje obowiązki dzięki uwzględnieniu tych zasad będą wiedzieli jak mają realizować poszczególne czynności by osiągnąć zamierzony efekt lub jakie skutki będą miały te czynności w CSIRE.

Rozporządzenie określi również zakres i zasady wysyłania poleceń do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem CSIRE. Ma to na celu ujednolicenie procedury obowiązującej w całym systemie i uczynienie aktu prawnego o charakterze powszechnie obowiązującym źródłem norm regulujących działania związane z przesyłaniem poleceń do licznika zdalnego odczytu. Zaznaczyć należy, że normy te nie ma charakteru normy technicznej, nie wyznaczają i nie formułują one wymagańtechnicznych dla urządzeń, ustanawiają jednak algorytm działania podmiotów zaangażowanych w dany proces rynku energii.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348305