Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – projekty inwestycyjne POIŚ 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dot. projektów inwestycyjne POIŚ 2014–2020 (OZE, kogeneracja).

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 3 grudnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Krótki okres opiniowania wynika z faktu, że projekty powinny być procedowane z zamiarem ogłoszenia do końca bieżącego roku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie możliwości korzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej o zwiększonej intensywności (tzw. „bonusy regionalne”) na inwestycje w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, co jest zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.).

Zmiany umożliwiają dodanie do rozporządzenia nowego przepisu, po pierwsze – umożliwiającego korzystanie przez przedsiębiorców z bonusów regionalnych od 1 stycznia 2022 r. na kwalifikujących się do tego obszarach, a po drugie – wprowadzającego nowy podział regionów związany z wysokością bonusów regionalnych (odpowiednio 5% i 15%).W projekcie rozporządzenia dodaje się do § 12 rozporządzenia ustęp 4 umożliwiający korzystanie przez przedsiębiorców z bonusów regionalnych od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz przypisanie wielkości bonusów regionalnych do kategoryzacji regionów obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. Umożliwi to beneficjentom POIŚ 14-20 korzystanie z pomocy publicznej o zwiększonej intensywności w kwalifikujących się do tego regionach od dnia 1 stycznia 2022 r.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353901

2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie możliwości korzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej o zwiększonej intensywności (tzw. „bonusy regionalne”) na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, co jest zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.). Obecnie przedsiębiorcy otrzymujący pomoc na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1826) mogą korzystać z bonusów regionalnych do końca roku 2021.

Zmiany te umożliwiają dodanie do rozporządzenia nowego przepisu, po pierwsze – umożliwiającego korzystanie przez przedsiębiorców z bonusów regionalnych od 1 stycznia 2022 r. na kwalifikujących się do tego obszarach, a po drugie – wprowadzającego nowy podział regionów związany z wysokością bonusów regionalnych (odpowiednio 5% i 15%). W projekcie rozporządzenia dodaje się do § 12 rozporządzenia ustęp 4, umożliwiającego korzystanie przez przedsiębiorców z bonusów regionalnych od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz przypisanie wielkości bonusów regionalnych do kategoryzacji regionów obowiązującej od 1  stycznia 2022 r. Umożliwi to beneficjentom POIiŚ 14-20 korzystanie z pomocy publicznej o zwiększonej intensywności w kwalifikujących się do tego regionach od dnia 1 stycznia 2022 r.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353900