Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – recykling odpadów opakowaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 19 listopada 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi

W związku z upoważnieniem zawartym w art. 21 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi MKIS przedkłada projekt rozporządzenia, które wskazuje na szczegółowe warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi przez odwołanie do przepisów decyzji Komisji 2005/270/WE. Same szczegółowe warunki zostały określone w decyzji Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 86 z 5.4.2005, s. 6, Dz. Urz. UE L 160 z 25.6.2018, s. 6, Dz. Urz. UE L 112 z 26.4.2019, s. 26). Do wskazanych powyżej warunków zalicza się m.in.:

  • uwzględnianie w masie odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi masy odpadów w punkcie obliczeniowym (punkty określone w załączniku II do decyzji),
  • nieuwzględnianie masy odpadów odrzuconych przez zakład recyklingu (zanieczyszczenia) w masie poddanej recyklingowi,
  • uwzględnianie różnicy wilgotności odpadów opakowaniowych w punkcie pomiarowym i naturalnej wilgotności opakowań wprowadzanych do obrotu,
  • nieuwzględnianie odpadów danego rodzaju (np. z tworzyw sztucznych) niebędących odpadami opakowaniowymi,
  • identyfikację odpadów opakowaniowych z innych państw zmieszanych z odpadami zebranymi na terytorium kraju,
  • możliwość wydzielenia z popiołu paleniskowego odpadów opakowaniowych z metali i przekazania ich do recyklingu.


Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353209

2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r., zwany dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Projekt rozporządzenia określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych od 2022 r. w perspektywie do 2030 r., które wprowadzający produkty w opakowaniach będą musieli zapewnić. Projekt rozporządzenia ma na celu zapewnienie płynnego dojścia do poziomów recyklingu określonych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.)

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353208