Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – praca cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemców (zezwolenia).

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 5 października 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Przepisy art. 90 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) przewidują, że minister właściwy do spraw pracy, kierując się celami polskiej polityki migracyjnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez względu na spełnienie warunku, o którym mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na podstawie art. 88q ustawy;

2) państwa, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

Działania zbrojne Federacji Rosyjskiej w Ukrainie zwiększają obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tego wprowadzone zostały przez MSWiA ograniczenia w zakresie przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej. W związku z tym należy znieść ułatwienia w zakresie dostępu obywateli Federacji Rosyjskiej do polskiego rynku pracy. Celem projektu jest usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, dla których obywateli zezwolenia na pracę sezonową wydawane są na zasadach preferencyjnych i których może dotyczyć uproszczona procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364717

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Przepisy art. 90 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) przewidują, że minister właściwy do spraw pracy, kierując się celami polskiej polityki migracyjnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez względu na spełnienie warunku, o którym mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na podstawie art. 88q ustawy;

2) państwa, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

Działania zbrojne Federacji Rosyjskiej w Ukrainie zwiększają obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tego wprowadzone zostały przez MSWiA ograniczenia w zakresie przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej. W związku z tym należy znieść ułatwienia w zakresie dostępu obywateli Federacji Rosyjskiej do polskiego rynku pracy. Celem projektu jest usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, dla których obywateli zezwolenia na pracę sezonową wydawane są na zasadach preferencyjnych i których może dotyczyć uproszczona procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364718